Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Powiatu w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5359
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2009 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1.1. Postanawia się ogłosić jednolity tekst Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu uchwalonego uchwałą nr XXXI/249/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 czerwca 2006r.w sprawie: nadania Statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. 2. Obwieszczenie Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu: Marek Sokołowski

Załącznik do uchwały nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r.

OBWIESZCZENIE RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 26 października 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy zwany w dalszej części statutu PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Szydłowieckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej - finansowaną w formie jednostki budżetowej. 2. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu jest jednostką nie posiadającą osobowości prawnej 3. Siedzibą PUP jest miasto Szydłowiec, ul. Metalowa 7. 4. PUP działa w granicach administracyjnych powiatu szydłowieckiego, obejmując swym zasięgiem gminy: Szydłowiec, Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko.

5. Nadzór nad PUP sprawuje Starosta Szydłowiecki. 6. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu używa pieczęci o treści: POWIATOWY URZĄD PRACY w Szydłowcu 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7 tel. 048 617-12-88, 048 617-63-25 tel fax 048 617-18-74 § 2. Statutowe zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określają poniższe przepisy prawne: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),

10) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291), 11) ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 12) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252) 13) ustawy z dnia 19 czerwca 2009r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. z 2009r.Nr 115, poz. 964), 14) inne ustawy. Rozdział II Cele i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu § 3. W ramach zadań określonych w § 2 ust. 2 PUP wykonuje: 1. Zadania samorządu powiatu Szydłowieckiego w zakresie polityki rynku pracy, do których w szczególności należą: 1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,

2) 3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy, inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy, inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych, opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 11) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy, 12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów, 13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 14) wydawanie decyzji o: a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego albo stypendium, c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy, d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, 15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust.

3 pkt 2 lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.), w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c tejże ustawy 16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.), w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, 17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 2. Zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności: 1) zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych i opłacanie składek za te osoby, 2) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych i opłacanie składek za te osoby, 3) badanie, przygotowywanie sprawozdań z realizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nadzorowanie zadań przewidzianych tą ustawą. 3. W ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego urzędu pracy, które realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. § 4. W celu realizacji zadań Urząd jako instytucja wielobranżowa współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, Powiatową Radą Zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodaw-

cami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej w celu realizacji zadań określonych Ustawą oraz innymi przepisami prawa. Rozdział III Organizacja Powiatowego Urzędu Pracy §5 1. 2. 3. Całokształtem działalności PUP kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa ? Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą Szydłowieckim. Dyrektor PUP kieruje Urzędem i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektora PUP powołuje Starosta wyłonionego w drodze konkursu, spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje Dyrektora PUP po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu rady. Starosta Powiatu w stosunku do Dyrektora PUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Dyrektor PUP realizuje zadania, o których mowa w paragrafie 3 niniejszego statutu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Powiatu i odpowiada za ich prawidłową realizację. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu. Zastępca Dyrektora działa w granicach przyznanych mu kompetencji przez Dyrektora Urzędu. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu działalnością Urzędu kieruje Zastępca Dyrektora. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty Szydłowieckiego decyzje administracyjne wydają: 1) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 2) pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 10. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej 1) Organem właściwym jest Starosta Szydłowiecki 2) Organem wyższego stopnia jest Wojewoda Mazowiecki 11. Dyrektor PUP kieruje działalnością PUP. 12. Dyrektor PUP w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. § 6. 1. W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne: a) Dział Administracyjno- Organizacyjny, b) Dział Finansowo ? Księgowy, c) Centrum Aktywizacji Zawodowej, d) Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji e) Stanowisko ds. obsługi prawnej. § 7. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Struktura Organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu. Rozdział IV Gospodarka finansowa § 8.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie ze szczególnymi warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych samorządu terytorialnego. 2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowy. 3. Działalność Urzędu finansowana jest z budżetu powiatu szydłowieckiego. 4. Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, pozyskuje środki finansowe z Funduszu Pracy i innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. 5. PUP posiada własne rachunki bankowe. Rozdział V Postanowienia końcowe § 9. 1. W sprawach nieuregulowanych Uchwałą mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 2. Zmiany treści Statutu dokonywane są uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1489

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6022

  uchwała nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2595

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.4013

  uchwała nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu

porady prawne online

Porady prawne

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

  Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

  uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

  porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5354

  zarządzenie nr 89/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.