Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5360

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Powiatu w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5360
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2009 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 39 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), § 12 ust. 10 pkt 8 oraz § 17 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu wprowadzone uchwałą nr 6/2009 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu z dnia 21 października 2009r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu: Marek Sokołowski

Załącznik do uchwały nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r.

UCHWAŁA Nr 6/2009 RADY SPOŁECZNEJ PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZYDŁOWCU z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3, art. 67 ust. 1- 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), § 12 ust. 10 pkt 8 oraz § 17 ust. 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, przyjętego uchwałą nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, wprowadza się następujące zmiany: I. W § 7 ust. 1 po słowach: ?...Miasta i Gminy Szydłowiec...? skreśla się zapis: ?oraz Gminy Chlewiska? W § 7 ust. 2 słowa: ?...zwiększa się o...? zastępuje się wyrazem ?..obejmuje...?; po słowie: ?...Mirów...? spójnik ?i? zastępuje się przecinkiem, a po wyrazie: ?...Jastrząb? dodaje się zapis: ?i Chlewiska?. II. W § 11 ust. 1 ? Jednostki i komórki organizacyjne - skreśla się zapis.

01.Gminny Ośrodek Zdrowia w Chlewiskach, 26-510 Chlewiska, ul. Szkolna 4 a) Poradnia lekarza POZ, b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej ? rodzinnej, c) Gabinet położnej środowiskowej ? rodzinnej, d) Gabinet medycyny szkolnej, e) Poradnia ginekologiczno-położnicza. 02.Punkt Lekarski w Stefankowie, 26-510 Chlewiska, Stefanków 24 a) Poradnia lekarza POZ, b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, c) Gabinet medycyny szkolnej. 03.Punkt Lekarski w Ostałówku, 26-510 Chlewiska, Ostałówek 42A a) Poradnia lekarza POZ, b) Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej, c) Gabinet medycyny szkolnej. III. § 11 ust. 1 ? Jednostki i komórki organizacyjne pkt 09 ?Przychodnia Rejonowa w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Staszica 4, otrzymuje brzmienie: lit ?d? Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Zamkowa 1, lit. ?e? Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 39, lit. ?f? Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 57, lit. ?g? Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 19, lit. ?h? Gabinet medycyny szkolnej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. Folwarczna 4. IV. W Rozdziale III ?Rada Społeczna? w § 12: 1) w ust. 2 słowa ?...organu założycielskiego? zastępuje się słowami: ?Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Szydłowcu?, 2) w ust. 5 słowa: ?podmiotu założycielskiego SPZZOZ ? zastępuje się słowami: ?Rady Powiatu w Szydłowcu?, 3) w ust. 10 pkt 1 przed wyrazem ?...opinii? dodaje się słowa ? wniosków i?, 4) w ust. 10 pkt 2 przed wyrazem ?...opinii? dodaje się słowa ? wniosków i?, 5) w ust. 10 pkt 10 wyraz ?...organizacyjny...? zastępuje się wyrazem ?...działalności...?, 6) w ust. 10 pkt 11 otrzymuje brzmienie: ?Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SPZZOZ przysługuje odwołanie do Rady Powiatu lub Zarządu Powiatu w Szydłowcu, w zależności od rodzaju sprawy i kompetencji organu powiatu?. V. W rozdziale IV ?Gospodarka finansowa? w § 13 ust. 6 pkt 3 przed wyrazem ?inwestycje...? dopisuje się wyrazy ?remonty i...? oraz skreśla się słowa: ?...wysoko specjalistycznej?.

VI. W rozdziale IV ?Gospodarka finansowa? dodaje się ust. 7 w brzmieniu: ?Dotację dla SP ZZOZ może również przyznać właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego na realizację zdań, o których mowa w ust. 6 pkt 1i 3 oraz minister właściwy ds zdrowia na cele, o których mowa w ust. 6 pkt 4?. VII. W rozdziale IV ?Gospodarka finansowa? dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

?SP ZZOZ w Szydłowcu może zaciągać kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe wg określonych przepisów?. VIII. Po rozdziale IV ?Gospodarka finansowa? dodaje się rozdział V ? Przepisy o kontroli?, w tym § 17 w brzmieniu: 1) ?Nadzór na SP ZZOZ w Szydłowcu sprawuje Rada i Zarząd Powiatu w Szydłowcu, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), dokonując kontroli i oceny jego działalności oraz pracy dyrektora?. 2) § 18 w brzmieniu: ?Kontrola i ocena działalności oraz pracy dyrektora Zakładu, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), obejmuje w szczególności: 1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, 2) prawidłowość gospodarowania mieniem, 3) gospodarkę finansową?. 3) § 19 w brzmieniu: ?Nadzór i kontrola będzie odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999r., w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz.U. z 1999r. Nr 94, poz. 1097)?. IX. Dotychczasowy rozdział V ?Postanowienia końcowe? staje się rozdziałem VI, dotychczasowy § 17 staje się § 20. § 2. W schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu wykreśla się jednostki organizacyjne: ?GOZ Chlewiska?, ?PL Stefanków?, ?PL Ostałówek?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. § 4.1. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Szydłowcu. 2. Uchwała wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Powiatu w Szydłowcu. Przewodniczący Rady Społecznej przy SPZZOZ w Szydłowcu: Roman Woźniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

  uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1489

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3753

  uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6022

  uchwała nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

  uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

  uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

  porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5355

  zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.