Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5361

Tytuł:

uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Gminy w Sobieniach Jeziorach
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5361
Hasła:samorząd terytorialny

UCHWAŁA Nr XXIV/101/09 RADY GMINY W SOBIENIACH JEZIORACH z dnia 10 września 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy w Sobieniach Jeziorach uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu. § 3. Regulamin, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie placu zabaw. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Janasz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SOBIENIE JEZIORY

1. Plac zabaw to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dla dzieci i młodzieży szkolnej. 2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów). 3. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie. 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł: 1) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek; 2) zabrania się korzystania z huśtawek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu; 3) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń; 4) z urządzeń mogą korzystać dzieci do lat 15; 5) z urządzeń wspinaczkowych można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów. 5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

zaśmiecania terenu; niszczenia i uszkadzania roślinności; dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń; korzystania z uszkodzonych urządzeń; zakłócania spokoju i porządku publicznego; palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych wprowadzania zwierząt; jazdy na rowerach i innych pojazdach; spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych

10) przebywania na placu zabaw po godz. 21. 6. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw lub ich opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność. 7. Za skutki wynikające z nieprawidłowego korzystania z obiektów i urządzeń placu zabaw oraz nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Gmina Sobienie Jeziory nie odpowiada. 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do sołtysa wsi lub do Urzędu Gminy w Sobieniach Jeziorach, tel. 025 6858090, lub na policję, tel. 025 6858229, 022 7806577. Przewodniczący Rady Gminy: Jerzy Janasz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1090

  zarządzenie nr 8/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 16 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

  zarządzenie nr 19/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1087

  zarządzenie nr 17/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1086

  zarządzenie nr 16/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1089

  zarządzenie nr 22/08 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5360

  uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

  uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

  uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5356

  porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej ?Powiatem?, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą? w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.