Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5362

Tytuł:

uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5362
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XLVII/221/2009 RADY GMINY GÓZD z dnia 23 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. Na podstawie art. 18 st. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 ? 3. § 2.1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, za każdy dzień zajęcia: 1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 20zł, 2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości - 30zł, 3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 50zł. 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. § 3.1. Ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1mb pasa drogowego przez rzut poziomy umieszczonego w nim urządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2; 1) w pasie drogowym - 4,00zł, 2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 6,00zł. § 4.1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie w nim obiektów budowlanych, o których mowa w § 1 pkt 3, za każdy dzień zajęcia pasa drogowego: 1) obiektu handlowego lub usługowego: a) w terenie zabudowanym - 30zł b) poza terenem zabudowanym - 20zł. 2) Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,50zł za 1m2 powierzchni reklamy. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Gózd: Krzysztof Molendowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.301

  uchwała nr XXXI/788/091497 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1818

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5361

  uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5360

  uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

  uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5358

  uchwała nr XXXIV/180/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.192.5357

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2009r. o wynikach przedterminowych Wójta Gminy Rzeczniów przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2009r. oraz w dniu 22 listopada 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.