Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5364

Tytuł:

uchwała nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gózd

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-11-28
Organ wydający:Rada Gminy Gózd
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 193 pozycja: 5364
Hasła:czystość i porządek

UCHWAŁA Nr XLVII/225/2009 RADY GMINY GÓZD z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gózd. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gózd oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gózd, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i na stronie internetowej (www.gozd.pl). Przewodniczący Rady Gminy Gózd: Krzysztof Molendowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/225/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gózd oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gózd § 1. 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gózd, dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania: 1. Wymagania dotyczące pojazdów: 1) posiadanie specjalistycznych środków transportu, służących do opróżniania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych; 2) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorę}", adres, telefon kontaktowy), zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób świadczących usługi; 3) konstrukcja lub zabudowa powinna zapewniać załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie się odpadów; 4) posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa: powinien być zarejestrowany oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

2. Wymagania dotyczące pojemników lub worków: 1) posiadanie właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych oraz do selektywnej zbiórki odpadów spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie gminy Gózd oraz dostarczenie ich właścicielom nieruchomości; 2) zorganizowanie i prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny; 3) kontener, pojemniki i worki muszą być odpowiednio oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi oraz ich przeznaczenie; 4) częstotliwość odbioru odpadów odbywała się będzie na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd. 3. Wymagania dotyczące bazy transportowej: Posiadanie przygotowanej bazy technicznej, sprzętowej i magazynowej lub innego terenu umożliwiającego prowadzenie działalności objętej zezwoleniem, wyposażonej w miejsca postojowe z punktem napraw? i mycia pojazdów oraz pojemników do zbierania odpadów: W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów należ}" wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 4. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 1) pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować: 2) przedsiębiorca zapewnia wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na indywidualne zlecenie właściciela obsługiwanej nieruchomości: 3) przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątnąć odpady komunalne rozsypane podczas prac załadunkowych; 4) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, sanitarne i higieniczne aby zachowane zostały wszelkie wymogi ochrom środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory i inne. 5. Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 1) odpady zmieszane zebrane z terenu gminy Gózd należy przekazywać na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76 lub inne miejsce wskazane, 2) odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać do kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76, 3) odpady wielkogabarytowe, w tym: a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do zakładu przetwarzania wpisanego do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, b) pozostałe odpady należy przekazywać do Przedsiębiorstwa Produkcyjno ? Usługowo - Handlowego ?RADKOM? w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76, celem odzysku lub unieszkodliwienia. 4) odpady ?suche? należy przekazywać na linię segregacji frakcji suchej? zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76, 5) odpady z budowy należy przekazywać na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne znajdujące się w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76, zarządzane przez PPUH ?RADKOM? Sp. z o.o. lub innemu przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na odzysk odpadów. 6) odpady zebrane w sposób selektywny ?u źródła?: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, należy przekazywać do zakładów zajmujących się? odzyskiem bądź recyklingiem odpadów, 7) po oddaniu do użytkowania Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul.

W. Witosa 76 w Radomiu, odpady wymienione w pkt 5 ppkt 1), 2), 3), 4), 5). 6) należy przekazywać do tego zakładu. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez PPUH ?RADKOM? Sp. z o. o. 6. Przekazywania na nośniku elektronicznym w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca do Referatu Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Gózdzie wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu przedsiębiorca zawarł umowy na odbieranie odpa-

dów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasi}. 7. Przekazywania w terminie 15 dni po upływie każdego półrocza informacji: 1) o sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. 2) o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów. 3) o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do recyklingu organicznego. 4) przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym również poszczególnych rodzajów odpadów odbieranych w sposób selektywny. § 2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania: 1. Wymagania dotyczące pojazdów: a) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617); powinien być zarejestrowany oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu; b) pojazdy po wanny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); 2. Wymagania dotyczące bazy transportowej: Posiadanie przygotowanej bazy technicznej, sprzętowej i magazynowej lub innego terenu umożliwiającego prowadzenie działalności objętej zezwoleniem, wyposażonej w miejsca postojowe z punktem napraw i mycia pojazdów asenizacyjnych; W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 3. Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: a) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy myć. odkażać i dezynfekować na bieżąco zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie(wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617). oraz zgodnie z zaleceniami powiatowego inspektora sanitarnego; b) przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną i zapobiegającą wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; c) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, sanitarne i higieniczne aby zachowane zostały wszelkie wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory i inne. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez najbliższą stację zlewną przyjmującą ścieki dowożone. 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) do sporządzania i przekazania Wójtowi Gminy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł stosowne umowy oraz z którymi umowy wygasły łub zostały rozwiązane. § 3.

Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów' komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości oraz na warunkach w niej określonych. § 4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania na żądanie Referatu Rolnictwa. Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Gózdzie innych informacji w zakresie świadczenia usługi określonej niniejszą uchwałą. § 5. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gózd przyjętego uchwałą nr XXXVIII/181/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r., Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 - uchwała nr XLV/212/2009 z dnia 4 września 2009r., ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129. poz. 902 z późn. zm.)'oraz innych przepisów określonych prawem. § 6. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagali w nim określonych, zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy j.w. 3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. § 7. Opłaty pobierane przez przedsiębiorę nie mogą przekroczyć stawek opłat wynikających z uchwały nr XXXVIII/180/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 27 marca 2009r. (aktualizowanej corocznie) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przewodniczący Rady Gminy Gózd: Krzysztof Molendowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.96.1859

  uchwała nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce.

 • DZ. URZ. 2010.44.314

  uchwała nr XLVI/323/2009 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5363

  uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5362

  uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5361

  uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie Jeziory

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5360

  uchwała nr XXXIV/186/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.193.5359

  uchwała nr XXXIV/181/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 października 2009r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.