Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/356/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatnosci za usługi opiekuńcz ei specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-11-26
Organ wydający:Rada Miejska Bielawy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 203 pozycja: 3629
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA NR XLVIII/356/09 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.2, art. 16 i art 17 ust. 1 pkt 11, w związku z art. 50 i art. 96 ust. 2 i 4 oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadza się następujące zmiany: ? załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. W pozostałym zakresie uchwała nr XXXI/238/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Stróżyk

Załącznik do uchwały nr XLVIII/ /356/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/258/09 Rady Miasta Bielawa z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/299/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/130/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/160/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/308/01 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Bielawy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/165/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/142/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy rondom w Bielawie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/134/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bielawy

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLVIII/352/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek leśny

 • uchwała nr XLVIII/351/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru formularza deklaracji na podatek rolny

 • uchwała nr XLVIII/349/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 16 października 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Bardo.

 • uchwała nr XLIII/280/2009 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie rozszerzenia sfery usług świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.