Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6520

Tytuł:

uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Wyszogród
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6520
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 173/XXIII/2009 RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 136 z późn zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje: § 1. Określa się wzory formularzy dotycz dotyczące podatku od nieruchomości: a) informacja w sprawie podatku od nieruchomo nieruchomości (IN-1) - za załącznik nr 1, b) deklaracja na podatek od nieruchomo nieruchomości (DN-1) - załącznik nr 2, c) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) - załącznik nr 3, d) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) -załącznik nr 4. § 2. Określa się wzory formularzy dotyczące podatku rolnego: a) informacja w sprawie podatku (IR-1) - załącznik nr 5, b) deklaracja na podatek rolny (DR-1) - załącznik nr 6,. c) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR- 1/A) - załącznik nr 7, d) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR1/B) -załącznik nr 8. § 3. Określa się wzory formularzy dotyczące podatku leśnego: a) informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1) - załącznik nr 9, b) deklaracja na podatek leśny (DL-1) - załącznik nr 10, c) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) - załącznik nr 11, d) załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) - załącznik nr 12. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród. § 5. Traci moc uchwała nr 20/III/2002 Rady G i M Wyszogród z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie wzorów formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji podatkowych. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród: Józef Z. Boszko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2378

  uchwała nr LI/229/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.35.773

  uchwała nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3492

  uchwała nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3790

  uchwała nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3279

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy zakupie samochodu osobowego

  Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

 • Pełnomocnictwo podatkowe

  Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6519

  uchwała nr 172/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6518

  uchwała nr 171/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6517

  uchwała nr 170/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6516

  uchwała nr 159/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Szczawin Kościelny do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego " wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6515

  uchwała nr 157/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.