Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6540

Tytuł:

uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Klwów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6540
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXII/209/2009 RADY GMINY KLWÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy w Klwowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się roczną wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Klwów w następującej wysokości: Lp. 1. 2. Przedmiot opodatkowania Od budynków mieszkalnych lub ich części. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i domków letniskowych. Od budowli. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Wysokość stawki 0,37zł od 1m2 powierzchni użytkowej 14,02zł od 1m2 powierzchni użytkowej 5,70zł od 1m2 powierzchni użytkowej 3,05zł od 1m2 powierzchni użytkowej 6,49zł od 1m2 powierzchni użytkowej 2% ich wartości 0,45zł od 1m2 powierzchni 2,07zł od 1ha powierzchni 0,23zł od 1m2 powierzchni.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane wyłącznie do stałego zamieszkiwania przez ich właścicieli z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych na wynajem lub prowadzenie innej działalności gospodarczej, 2) grunty, budynki i budowle związane z procesem poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, 3) budynki gospodarcze nie związane z działalnością gospodarczą i rolniczą położone na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego (stodoły, szopy drewniane, garaże, obory i wiaty), 4) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, 5) nieruchomości lub ich części stanowiące własność Gminy, nie objęte zwolnieniem ustawowym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości w roku 2010. Przewodniczący Rady Gminy Klwów: Roman Sobczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/197 /2009 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.1101

  uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3495

  uchwała nr XV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3295

  uchwała nr XVI/62/2011 Rady Gminy Harasiuki z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6539

  uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6538

  uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6537

  uchwała nr XXX/39/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6536

  uchwała nr XXX/38/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Siemiątkowo: nr XXIX/33/09 i nr XXIX/37/09 z dnia 19 listopada 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6535

  uchwała nr XXIX/37/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku celem wymiaru podatku rolnego na rok 2010


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.