Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6541

Tytuł:

uchwała nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o któ-rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6541
Hasła:dotacje

UCHWAŁA Nr 1194/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zwany dalej ?regulaminem?, w brzmieniu załącznika do uchwały. § 2.1. Traci moc uchwała nr 462/XXI/2004r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przekazania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. 2. Traci moc uchwała nr 463/XXI/2004r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2004r. w sprawie przekazania dotacji dla niepublicznych szkół. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r.

REGULAMIN w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 2) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

3) oddziały przedszkolne ? oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 4) innych formach wychowania przedszkolnego ? należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy, o której mowa w pkt 1; 5) szkołach ? należy przez to rozumieć prowadzone na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne szkoły podstawowe i gimnazja; 6) uczniach ? należy przez to rozumieć także wychowanków; 7) uczniach niepełnosprawnych ? należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1; 8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie gminy Piaseczno przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja. Rozdział II Podstawa obliczania dotacji § 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Piaseczno, otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej 3. Organom prowadzącym niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piaseczno. 4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Piaseczno. 5. Na oddział przedszkolny przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno w przeliczeniu na jednego ucznia. 6. Przedszkola, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piaseczno. 7. Gmina Piaseczno informuje organy prowadzące przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego i szkoły, o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia. 8. Do czasu otrzymania przez Gminę Piaseczno metryczki subwencji oświatowej na dany rok dotacja przysługująca na uczniów szkół, uczniów niepełnosprawnych i na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju jest przekazywana w wysokości, jak w miesiącu grudniu roku poprzedniego. Rozdział III Tryb udzielania dotacji przedszkolom, organom prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym § 3.

1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 2. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 3. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 2, na podstawie udostępnionej do wglądu przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 4. Przekazanie części dotacji przypadającej na dany miesiąc w danym miesiącu następuje nie później niż do końca danego miesiąca, po złożeniu informacji o faktycznej liczbie uczniów w terminie, o którym mowa w ust. 2. 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub, osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa w ust. 1. 6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji, gdy stracił aktualność wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Piaseczno na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy, do dnia aktualizacji tego wpisu. Rozdział IV Tryb rozliczenia dotacji § 4. 1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. § 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo naliczone, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi. Rozdział V Tryb i zakres kontroli § 6. 1. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, zwani dalej ?kontrolującymi?, mogą dokonywać kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach, zwanych dalej ?kontrolowanymi?, obejmującej: 1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 2, 2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy. 2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli. 3. Kontrola może być przeprowadzona okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu osoby fizycznej i prawnej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych § 7.

1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z: 1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli; 2) ustaleniami z poprzednich kontroli; 3) zgromadzoną dokumentacją dotyczącą przedmiotu kontroli; 4) dokumentacją sprawozdawczą. 2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające: 1) numer upoważnienia; 2) imię i nazwisko kontrolującego; 3) nazwę i adres kontrolowanego; 4) temat kontroli; 5) termin ważności upoważnienia. 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli. § 8. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera: 1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą; 5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości; 6) opis załączników do protokołu; 7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu; 8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu; 9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5. 4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. 7. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy. 8. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. § 9. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne. 2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 1 do regulaminu

(Pieczątka placówki niepublicznej)

Piaseczno dnia????.???..

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ??????? (Informacja o planowanej na rok ?..?? liczbie uczniów w przedszkolu/szkole/innej formie wychowania przedszkolnego)*. Termin składania: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Indeks danych Pełna nazwa i adres przedszkola/ szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego* Nazwa/nazwisko i imię* adres osoby prowadzącej* Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Piaseczno Od I do VIII Od IX do XII Dane o placówce

Planowana liczba uczniów ogółem:

W tym: Dzieci niepełnosprawne, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju (na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Dzieci w oddziale przedszkolnym

Nazwa i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

Zobowiązuję się do: Comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz przeznaczania dotacji na realizację celów zgodnych z ustawą o systemie oświaty oraz informowania o zmianie numeru rachunku bankowego.

??????????????????????????????.

(Data, podpis i czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego)

*niepotrzebne skreślić Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r.

(Pieczątka placówki niepublicznej)

Piaseczno, dnia???..????

Lista dzieci uczęszczających do ????????????????????????????????????????????? (pełna nazwa placówki niepublicznej wraz z adresem) w miesiącu ???????.?? roku ???.??.?..

Liczba dzieci w miesiącu????..???.. roku?????..?.. ogółem wynosi????????.. w tym niepełnosprawnych ????.. dzieci.

I. Dzieci z Gminy Piaseczno: Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL dziecka Adres zamieszkania Niepełnosprawność ? określenie wagi

II. Dzieci z innych gmin (w podziale na gminy) Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia PESEL dziecka Adres zamieszkania Niepełnosprawność ? określenie wagi

Termin składania informacji do dnia 10 tego każdego miesiąca a wyjątkowo w grudniu do 3 grudnia każdego roku.

???????????????????????..

/Data i podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego/

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r.

(Pieczątka placówki niepublicznej)

Piaseczno, dnia????????..?..

Rozliczenie dotacji udzielonej dla przedszkola/szkoły/ innej formy wychowania przedszkolnego*

1. Pełna nazwa i adres placówki: ?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. 2. Nazwa/nazwisko i imię* osoby prowadzącej: ?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????????????????. 3. Rozliczenie dotacji udzielonej w roku???????.. Miesiąc Dotacja należna Dotacja otrzymana Ilość dzieci faktycznie uczęszczająca do placówki (w tym dzieci niepełnosprawne z podziałem na odpowiednie wagi niepełnosprawności) Nadpłata dotacji Niedopłata dotacji

Ogółem

4. Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji) Lp. Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych działalnością dotowanej szkoły) Wynagrodzenia pracowników Pochodne od wynagrodzeń Wydatki eksploatacyjne w tym zakup energii Zakup wyposażenia, książki i pomoce dydaktyczne Remonty Wynajem pomieszczeń Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej Ogółem Wysokość poniesionych wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

* niepotrzebne skreślić

???????????????????????.

/Data, podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania organu prowadzącego/

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4195

  uchwała nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2985

  uchwała nr 459/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5575

  uchwała nr 215/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.160.3981

  uchwała nr 1427/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.610

  uchwała nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Głogów Małopolski przez inne niż gmina Głogów Małopolski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina Głogów Małopolski osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6540

  uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6539

  uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6538

  uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6537

  uchwała nr XXX/39/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6536

  uchwała nr XXX/38/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Siemiątkowo: nr XXIX/33/09 i nr XXIX/37/09 z dnia 19 listopada 2009r

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.