Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6542

Tytuł:

uchwała nr 1196/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6542
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 1196/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Piaseczno: 1. Od gruntów: a) b) c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69zł od 1m2 powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38zł. od 1ha powierzchni, od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27zł od 1m2 powierzchni, mieszkalnych ? 0,52zł od 1m2 powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 19,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 8,06zł od 1m2 powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,46zł od 1m2 powierzchni użytkowej, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 6,30zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2. Od budynków lub ich części: a) b) c) d) e)

e1) letniskowych, garaży, komórek ? 5,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 3. Od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). § 2. Traci moc uchwała nr 817/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 4. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, publikację na stronie internetowej www.piaseczno.eu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6541

  uchwała nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o któ-rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6540

  uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6539

  uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6538

  uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6537

  uchwała nr XXX/39/09 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.