Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6543

Tytuł:

uchwała nr 1197/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6543
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 1197/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 1) budynki i grunty stanowiące wyłączną własność gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 2) budynki i grunty będące w wyłącznym posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury oraz gminnych jednostek budżetowych 3) grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze, 4) grunty, budynki lub ich części oraz budowle wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, 5) lokale mieszkalne zajęte na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale tego lokalu znajdujące się w budynkach wielomieszkaniowych nieposiadających lokali użytkowych oraz stanowiących własność osób fizycznych, 6) sieci przesyłowe służące do przesyłu energii cieplnej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, 7) grunty, budynki oraz budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 8) grunty zajęte pod drogi niepubliczne, 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. § 2. Traci moc uchwała nr 818/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok. § 3. Traci moc uchwała nr 342/XXII/2000 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2000r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne lub obciążone służebnościami przechodu i przejazdu. § 4. Traci moc uchwała nr 1149/LV/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres pięciu lat właścicieli nieruchomości położonych w centrum miasta Piaseczna. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 6. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, publikację na stronie internetowej www.piaseczno.eu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2336

  uchwała Nr XLII/590/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

 • Fundacja a zwolnienie od podatku od nieruchomości

  Jesteśmy fundacją. Wiemy, że fundacje są zwolnione z opłaty podatku od nieruchomości (płaconego do urzędu miasta) wykorzystywanej na cele statutowe (ustawa o fundacjach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6542

  uchwała nr 1196/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6541

  uchwała nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o któ-rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6540

  uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6539

  uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6538

  uchwała nr XXXII/207/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do wymiaru podatku leśnego na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.