Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6544

Tytuł:

uchwała nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6544
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr 1198/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.1. Określa się roczną wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno: 1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 996,00zł c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 200,00zł 2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 404,00zł 4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 600,00zł 6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc - 1 392,00zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 596,00zł § 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno Pekao S.A. Nr 74 1240 6003 1111 0000 4945 1489 (w oddziale banku bez opłaty manipulacyjnej) lub w kasie tut. Urzędu wg zasad określonych w art. 11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 3. Traci moc uchwała nr 819/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, publikację na stronie internetowej www.piaseczno.eu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r.

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określone w § 1 pkt 2 tejże uchwały Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 4 Dwie osie 1 248,00zł 1 404,00zł 1 296,00zł 1 452,00zł 1 356,00zł 1 500,00zł 1 404,00zł 1 560,00zł Trzy osie 1 392,00zł 1 560,00zł 1 440,00zł 1 584,00zł 1 476,00zł 1 608,00zł 1 500,00zł 1 620,00zł 1 536,00zł 1 644,00zł 1 560,00zł 1 668,00zł Cztery osie i więcej 1 596,00zł 1 704,00zł 1 800,00zł 2 004,00zł 1 848,00zł 2 208,00zł 1 896,00zł 2 484,00zł 1 956,00zł 2 556,00zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

1 12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31

2 13 14 15

17 19 21 23 25

25 27 29 31

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r.

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określone w § 1 pkt 4 tejże uchwały Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych)

1 12 18 25 31 12 40

2 18 25 31

40

Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 4 Dwie osie 1 656,00 1 800,00 1 668,00 1 848,00 1 692,00 1 896,00 1 728,00 1 968,00 Trzy osie 1 800,00 1 896,00 2 352,00 2 580,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku (w złotych)

1 12 18 25 12 28 33 38

2 18 25

28 33 38

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 Jedna oś 696,00 744,00 792,00 Dwie osie 960,00 1 056,00 1 152,00 1 200,00 Trzy osie

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4 744,00 792,00 852,00 1 308,00 1 392,00 1 500,00 1 728,00

12 38

38

1 104,00 1 260,00 1 152,00 1 356,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6543

  uchwała nr 1197/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6542

  uchwała nr 1196/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6541

  uchwała nr 1194/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o któ-rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6540

  uchwała nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6539

  uchwała nr XXXII/208/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.