Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6548

Tytuł:

uchwała nr 1202/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6548
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr 1202/XLI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 223/XII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr 223/XII/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Piaseczno: 1. w załączniku do uchwały, Statut Gminy Piaseczno w § 39: a) punkt 3) otrzymuje brzmienie: ?3) uzyskać pomoc urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo ? gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców.?, b) dodaje się punkt 4) w brzmieniu: ?4) uzyskać niezwłocznie informację i dostęp do dokumentów od pracownika urzędu w ramach jego kompetencji na ustnie lub pisemnie złożony wniosek?. 2. w załączniku nr 6 do Statutu Gminy Piaseczno, Regulamin Rady Miejskiej w § 17: a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: ?3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na wniosek, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku.?, b) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Interpelacje składa się na piśmie na ręce przewodniczącego rady w czasie sesji lub między sesjami; odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona na piśmie w ciągu 14 dni kalendarzowych.?. 3. w załączniku nr 7 do Statutu Gminy Piaseczno, Regulamin Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie § 17 otrzymuje brzmienie: ?§ 17. Jednostki organizacyjne urzędu winny przedkładać niezwłocznie do wglądu komisjom wszystkie dokumenty i udzielać kompetentnych informacji w zakresie problematyki komisji?. 4. w załączniku nr 8 do Statutu Gminy Piaseczno, Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej: a) w § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: ?4. Po zakończeniu każdej kontroli komisja rewizyjna przedstawia sprawozdanie z jej przebiegu na najbliższym posiedzeniu rady miejskiej?, b) w § 6 punkt 6 otrzymuje brzmienie: ?6) adnotacje i podpis kierownika jednostki kontrolowanej świadczący o zapoznaniu się z protokółem. Brak podpisu, uwag i wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, treści protokołu?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: Michał Szweycer
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2379

  uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4190

  uchwała nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4185

  uchwała nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4860

  uchwała nr 87/VI/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4194

  uchwała nr 158/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6547

  uchwała nr 1201/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6546

  uchwała nr 1200/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6545

  uchwała nr 1199/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6544

  uchwała nr 1198/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6543

  uchwała nr 1197/XLI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.