Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6679

Tytuł:

uchwała nr XL/330/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Miasta Żyrardowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 210 pozycja: 6679
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XL/330/09 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zm.) art. 40 ust. 8 i ust 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Niniejsza uchwała określa: 1. stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych w granicach administracyjnych Miasta Żyrardowa w celu: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3, w szczególności dotyczy: zaplecza budowy, składowania materiałów, akcji promocyjnej, stoisk handlowych, straganów, stoisk wystawowych i ekspozycyjnych, ogródków gastronomicznych i piwnych, innych celów. 2. sposoby naliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1, 3. za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego. § 2.1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 4: Lp. 1. 2. 3. 4. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki (w zł) za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego, do 20% szerokości jezdni 4,00 2 Za każdy dzień zajęcia 1m pasa drogowego od 20% do 50% szerokości jezdni 6,00 Za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego, powyżej 50% do 100% szerokości jezdni 10,00 Za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych i auto4,00 busowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pozostałych elementów pasa drogowego

2. Zajęcie pasa drogowego trwające przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień niezależnie od ilości godzin zajęcia pasa drogowego. 3. Opłaty naliczane są za każdy rozpoczęty dzień. § 3.1. Ustala się roczne stawki za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: Lp. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki (w zł) 1. Stawka opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 50,00 umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w obszarze zabudowanym 2. Stawka opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy 100,00 umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na drogowym

obiekcie inżynierskim 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 4. W przypadku uiszczenia opłaty za więcej niż 1 rok, naliczana opłata nie będzie korygowana po zmianie stawek jednostkowych w okresie, za który opłata została uiszczona. § 4.1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3: Lp. Określenie celu zajęcia pasa drogowego Stawki (w zł) 2 1. Za każdy dzień zajęcia 1m pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego 2,00 niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego przez reklamę o powierzchni nieprzekraczającej 1,00 1m2, umieszczoną nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierające wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 3. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego za 1m2 reklamy innej niż wymienione w pkt 2 3,00 2. Reklama umieszczona nad lub na obiekcie jest to reklama przymocowana do budynku i wystająca nad pasem drogowym będącym we władaniu Gminy Miasta Żyrardowa. 3. Jeżeli część reklamy zlokalizowana zostanie nad lub na działce będącej własnością Gminy Miasta Żyrardowa, a pozostała część nad lub na działce będącej własnością reklamodawcy lub innej osoby, opłatę pobiera się za całą powierzchnie reklamy. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa. § 6. Traci moc uchwała numer XXI/186/04 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa: Sławomir Suski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1818

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3060

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.643

  uchwała nr XXIII/188/09 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.2691

  uchwała nr XXXVI/284/2010 Rady Gminy Zarzecze z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Zarzecze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.945

  uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6678

  uchwała nr XL/329/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/140/08 z dnia 31 października 2008r. dotyczącą ustalenia płatnej strefy reklamowo-informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6677

  uchwała nr XL/328/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6676

  uchwała nr XL/327/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6675

  uchwała nr X/60/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6674

  uchwała nr X/59/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.