Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Bogatynia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3985
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LV/354/09 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458, ) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Bogatynia w roku podatkowym 2010:  1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł od 1m? powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,04 zł od 1ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności p ożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł  od 1m? powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0 , 6 5 zł  o d 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich c zę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 20,51 zł  od 1m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem dział alności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 20,51 zł od 1m? powierzchni użytkowej, c) z a ję tych na prowadzenie dział a l n oś ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,57 zł od 1m? powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1m? powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności p ożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 6,88 zł od 1m? powierzchni użytkowej, f) nie użytkowanych zabudowań gospodarczych stanowiących część gospodarstwa ID: CPUKB-ADKUE-KRAFF-PDAYA-OKRUF. Podpisany. Strona 1 / 2 rolnego przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę ? 3,44 zł od 1m? powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.).  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 4,16 zł od 1m? powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności p ożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 6,88 zł od 1m? powierzchni użytkowej, f) nie użytkowanych zabudowań gospodarczych stanowiących część gospodarstwa rolnego przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę ? 3,44 zł od 1m? powierzchni użytkowej; 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.).  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/235/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka

ID: CPUKB-ADKUE-KRAFF-PDAYA-OKRUF. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 • uchwała nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i Miejskiej Gminy Boguszów Gorce.

 • uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr XXXII/336/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXIX/481/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.