Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Bogatynia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3986
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LV/355/09 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327? Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ): uchwala się co następuje: § 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Bogatynia w następującej wysokości: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ? 729,28 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 1.216,64 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1.459,96 zł; 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależn ości od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 

Liczba osi i dopuszczalna Stawka podatku (w złotych) masa całkowita (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż O ś  j e z d n a   ( o s i e   j e z d n e )   z   z a w i e s z e n i e m   I n n e s y s t e m y pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za z a w i e s z e n i a o s i jezdnych równoważne 2 13 14 15 3 2.176,60 2.240,77 2.305,98 2.348,41 17 21 23 25 2.403,27 2.499,52 2.521,26 2.542,99 2.533,68 4 2.230,42 2.284,24 2.338,06 2.403,27 2.457,09 2.489,17 2.510,9 2.532,64 2.553,34 2.618,55

Strona 1 / 4

1 Dwie osie 12 13 14 15 Trzy osie 12 19 21 23 25 Cztery osie

ID: GOXAU-CQNGZ-LJNVM-MKHLW-ZQLRY. Podpisany. 17 19 2.467,44

13 14 15 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 Cztery osie i więcej 12 25 27 29 31

14 15

2.240,77 2.305,98 2.348,41

2.284,24 2.338,06 2.403,27 2.457,09 2.489,17 2.510,9 2.532,64 2.553,34 2.618,55

17 19 21 23 25

2.403,27 2.467,44 2.499,52 2.521,26 2.542,99 2.533,68

25 27 29 31

2.618,55 2.683,75 2.715,84 2.747,92 2.769,66

2.672,37 2.704,45 2.737,57 2.758,27 2.786,03

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.):  a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie ? 1.400,35 zł, b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie ? 1.507,99 zł, c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton ? 1.703,27 zł; 4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku (w złotych) zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa ciagnik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  I n n e s y s t e m y pneumatycznym lub zawieszeniem z a w i e s z e n i a o s i jezdnych uznanym za równoważne 3 1.898,19 2.005,83 2.113,47 2.135,20 40 2.025,49 2.726,19 4 1.952,01 2.059,65 2.124,85 2.153,41 2.153,41 2.786,03

1 Dwie osie 12 18 25 31 Trzy osie 12 40

2 18 25 31

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wył ącznie z działalnośc ią rolniczą prowadzoną przez ID: GOXAU-CQNGZ-LJNVM-MKHLW-ZQLRY. Podpisany. Strona 2 / 4 podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do 9 ton włącznie 1.412,77 zł, b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.459,96 zł; 6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnośc ią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

31 Trzy osie 12 40 40

2.135,20 2.025,49 2.726,19

2.153,41 2.153,41 2.786,03

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wył ącznie z działalnośc ią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do 9 ton włącznie 1.412,77 zł, b) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.459,96 zł; 6) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnośc ią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku (w złotych) z e s p ołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej niż Mniej niż Oś  jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  I n n e s y s t e m y pneumatycznym lub zawieszeniem z a w i e s z e n i a o s i jezdnych uznanym za równoważne 3 1574,23 1.595,97 1.617,70 28 33 38 1.574,23 1.592,86 1.661,17 2.103,12 38 1.682,91 2.103,12 4 1.585,62 1.607,35 1.628,10 1.628,10 1.661,17 1.703,27 2.153,41 1.703,27 2.153,41

1 Jedna oś 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie 12 38

2 18 25

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opł atach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) o ilości miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ? 1.703,27 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ? 2.153,41 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.  § 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

ID: GOXAU-CQNGZ-LJNVM-MKHLW-ZQLRY. Podpisany. Strona 3 / 4

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/234/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Paweł Szczotka

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską  członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne

ID: GOXAU-CQNGZ-LJNVM-MKHLW-ZQLRY. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • uchwała nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 • uchwała nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i Miejskiej Gminy Boguszów Gorce.

 • uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • uchwała nr XXXII/336/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/120/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 roku oraz uchwały Nr XIII/128/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.