Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLI/238/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Chojnów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3987
Hasła:zwolnienia podatkowe,podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLI/238/2009 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Chojnów:

1. a) b) c) 2. a) b) c) d) e) 3. od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni: pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne, lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: pozostałych za 1 m2 powierzchni: w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od budynków lub ich części: mieszkalnych za 1 m2 powierzchni użytkowej: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m 2 powierzchni użytkowej: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m2 powierzchni użytkowej: zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych: pozostałych za 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: przeznaczonych na potrzeby letniskowo-rekreacyjne za 1 m2 powierzchni użytkowej: od budowli - 2% ich wartości o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych. 0,77 zł 4,04 zł 0,25 zł

0,65 zł 20,40zł 9,57 zł 4,16 zł 6,53 zł 6,88 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1. budynki lub ich części wymienione w § 1 pkt 2e), które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 2. grunty, budynki i budowle służące wykonywaniu zadań związanych z wykorzystaniem na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, pod warunkiem że nie są związane z działalnością gospodarczą. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów nr XXVIII/168/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 322, poz. 4201). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady: Krzysztof Sowiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/86/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/21/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6304

  uchwała nr XVIII/134/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Ekwiwalent dla zleceniobiorcy za własny samochód

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na zasadach umowy-zlecenia można wypłacać ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych?

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • uchwała nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

 • uchwała nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i Miejskiej Gminy Boguszów Gorce.

 • uchwała nr XXXII/337/09 Rady Miasta Trzebnica z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.