Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Domaniów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3989
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVI/186/09 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje: § 1. Określa wysokość stawek podatku od nieruchomości rocznie: 1. od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,63 zł od 1 m? powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4.04 zł od 1 ha powierzchni, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,13 zł od 1m? powierzchni. 2. od budynków i ich części: mieszkalnych lub ich części ? 0,46 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 18,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,57 zł od 1m? powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,53 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 4,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 3. od budowli 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3?7,

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5)

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 1. Budynki i ich części, grunty i budowle wykorzystywane do pobierania i rozprowadzania wody oraz oczyszczania ścieków, które służą do zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy. 2. Budynki i ich części, grunty i budowle wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej. § 3. Traci moc uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 323, poz. 4273). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Fryderyk Bochenkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/238/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr LV/354/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • uchwała nr LV/353/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.