Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/156/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Gaworzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3991
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII/156/2009 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 na terenie gminy Gaworzyce w wysokości: 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,61 zł 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,84 zł 3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  ziarnem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,48 zł 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 2 1 m powierzchni użytkowej - 4,16 zł 5. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,44 zł z wyjątkiem: - ? budynków gospodarczych stanowiących własność rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne  w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne, dla których  stawka wynosi 1,00 zł od 1 m? powierzchni. 6. Od budowli wg wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy - 2 % 7. Od powierzchni gruntów:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  budynków - 0,73 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne od 1 ha fiz. - 4,04 zł c) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organy pożytku publicznego od 1m2 - 0,27 zł § 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty związane z: a) działalnością sportową i rekreacyjną, b) ochroną przeciwpożarową, c) działalnością kulturalną, d) ochroną zdrowia, e) gospodarką komunalną w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dostarczania wody, § 3. Ustala się stawkę podatku od nieruchomości wymienioną w § 1, ust. 5 w wysokości 3,22 zł w odniesieniu do  budynków pozostałych wybudowanych przed 1939r. - nie wykorzystywanych rolniczo. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Radosław Hajduk

ID: GWJVN-JWFNB-RVTKF-FMLFH-DMAJD. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2515

  uchwała Nr XLII/241/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zakup nieruchomości przez spółkę

  Spółka chce kupić działkę. Jakie są opłaty, podatki z tym związane?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/238/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • uchwała nr LV/355/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.