Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Gaworzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 212 pozycja: 3992
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVII/157/2009 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 10, ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: § 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton; 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton; 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; 7) autobusy. 2. Wysokość stawek wynosi: 1) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1 ? określa załącznik Nr 1 do uchwały. 2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2 ? określa załącznik Nr 2 do uchwały. 3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w ust. 1, pkt. 3 - określa załącznik Nr 3 do uchwały. 4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w ust. 1, pkt. 4 - określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w ust. 1, pkt. 5 - określa załącznik Nr 5 do uchwały. 6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w ust. 1, pkt. 6 - określa załącznik Nr 6 do uchwały. 7) Od autobusów ? określa załącznik Nr 7 od uchwały. § 2. Zwalnia się od podatku autobus wykorzystywany do przewozów szkolnych .  § 3. Traci moc Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Radosław Hajduk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r.

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany. Strona 1 / 8

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 1 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj Dopuszczalna masa Stawka podatku w złotych

Radosław Hajduk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 1 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 1. 2. 3. Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie powyżej 5,5 t do 9 t włącznie powyżej 9 t  i poniżej 12 t 540 810 990 Bez certyfikatu ekologicznego 600 900 1.030 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 490 730 890 Bez certyfikatu ekologicznego 540 810 990

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 2 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach Ilość osi jezdnych Stawka podatku w złotych System zawieszenia osi Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy nie mniej niż 12, mniej niż 13 nie mniej niż 13, mniej niż 14 nie mniej niż 14, mniej niż 15 nie mniej niż 15 nie mniej niż 12, mniej niż 17 nie mniej niż 17, mniej niż 19 nie mniej niż 19, mniej niż 21 nie mniej niż 21, mniej niż 23 nie mniej niż 23, mniej niż 25 nie mniej niż 25 nie mniej niż 12, mniej niż 25 nie mniej niż 25, mniej niż 27 nie mniej niż 27, mniej niż 29 nie mniej niż 29, mniej niż 31 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 i więcej 4 i więcej 4 i więcej 4 i więcej 1.200 1.200 1.300 1.400 1.300 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 1.400 1.500 1.600 1.800 Inne systemy zawieszenia 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.900 1.700 1.800 1.900 2.500

Strona 2 / 8

10. Samochód  ciężarowy 11. Samochód  ciężarowy 12. Samochód  ciężarowy 13. Samochód  ciężarowy 14. Samochód  ciężarowy

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

ciężarowy

i poniżej 12 t

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 2 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach Ilość osi jezdnych Stawka podatku w złotych System zawieszenia osi Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy Samochód  ciężarowy nie mniej niż 12, mniej niż 13 nie mniej niż 13, mniej niż 14 nie mniej niż 14, mniej niż 15 nie mniej niż 15 nie mniej niż 12, mniej niż 17 nie mniej niż 17, mniej niż 19 nie mniej niż 19, mniej niż 21 nie mniej niż 21, mniej niż 23 nie mniej niż 23, mniej niż 25 nie mniej niż 25 nie mniej niż 12, mniej niż 25 nie mniej niż 25, mniej niż 27 nie mniej niż 27, mniej niż 29 nie mniej niż 29, mniej niż 31 nie mniej niż 31 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 i więcej 4 i więcej 4 i więcej 4 i więcej 4 i więcej 1.200 1.200 1.300 1.400 1.300 1.300 1.400 1.500 1.600 1.600 1.400 1.500 1.600 1.800 1.800 Inne systemy zawieszenia 1.500 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800 1.800 1.900 1.700 1.800 1.900 2.500 2.500

10. Samochód  ciężarowy 11. Samochód  ciężarowy 12. Samochód  ciężarowy 13. Samochód  ciężarowy 14. Samochód  ciężarowy 15. Samochód  ciężarowy

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 3 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu certyfikat ekologiczny ekologicznego KATALIZATOR 1.

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu certyfikat ekologiczny ekologicznego KATALIZATOR 810 900

Strona 3 / 8

Ciągnik siodłowy Ciągnik balastowy

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

900

1.000

ciężarowy

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 3 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu certyfikat ekologiczny ekologicznego KATALIZATOR 1. Ciągnik siodłowy Ciągnik balastowy Ciągnik siodłowy Ciągnik balastowy Ciągnik siodłowy Ciągnik balastowy od 3,5 t do 5,5 t włącznie 900 1.000 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu certyfikat ekologiczny ekologicznego KATALIZATOR 810 900

2.

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1.080

1.200

970

1.080

3.

powyżej 9 t  i poniżej 12 t

1.170

1.300

1.050

1.170

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  Stawka podatku w złotych ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach Mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 osie 12 18 25 31 18 25 31 1.200 1.300 1.400 1.600 3 osie 12 40 40 1.700 1.900 1.800 2.600 1.300 1.500 1.600 2.000 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 5 UCHWAŁY

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany. Lp. Rodzaj Dopuszczalna masa pojazdu całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Strona 4 / 8

Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu

Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie Bez certyfikatu

balastowy

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 4 UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  Stawka podatku w złotych ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach Mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2 osie 12 18 25 31 18 25 31 1.200 1.300 1.400 1.600 3 osie 12 40 40 1.700 1.900 1.800 2.600 1.300 1.500 1.600 2.000 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 5 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 1. 2. Przyczepa naczepa Przyczepa naczepa powyżej 7 ton do  9 t włącznie powyżej 9 t  poniżej 12 t 540 630 Bez certyfikatu ekologicznego 600 700 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 490 570 Bez certyfikatu ekologicznego 540 630

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 6 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach Ilość osi jezdnych Stawka podatku w złotych System zawieszenia osi Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 1. 2. 3. 4. Przyczepa Naczepa Przyczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa nie mniej niż 12, mniej niż 18 nie mniej niż 18, mniej niż 25 nie mniej niż 25 nie mniej niż 12, mniej niż 28 1 1 1 2 700 800 900 800 Inne systemy zawieszenia 800 900

Strona 5 / 8

ID:Naczepa YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

1.000 900

40

-

1.900

2.600

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 5 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 1. 2. Przyczepa naczepa Przyczepa naczepa powyżej 7 ton do  9 t włącznie powyżej 9 t  poniżej 12 t 540 630 Bez certyfikatu ekologicznego 600 700 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 490 570 Bez certyfikatu ekologicznego 540 630

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 6 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach Ilość osi jezdnych Stawka podatku w złotych System zawieszenia osi Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa nie mniej niż 12, mniej niż 18 nie mniej niż 18, mniej niż 25 nie mniej niż 25 nie mniej niż 12, mniej niż 28 nie mniej niż 28, mniej niż 33 nie mniej niż 33, mniej niż 38 nie mniej niż 38 nie mniej niż 12, mniej niż 38 nie mniej niż 38 1 1 1 2 2 2 2 3 3 700 800 900 800 1.000 1.200 1.400 1.200 1.300 Inne systemy zawieszenia 800 900 1.000 900 1.200 1.350 1.750 1.300 1.500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 7 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko

Strona 6 / 8

Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r.

Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r.

naczepa

poniżej 12 t

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 6 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w tonach Ilość osi jezdnych Stawka podatku w złotych System zawieszenia osi Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa Przyczepa Naczepa nie mniej niż 12, mniej niż 18 nie mniej niż 18, mniej niż 25 nie mniej niż 25 nie mniej niż 12, mniej niż 28 nie mniej niż 28, mniej niż 33 nie mniej niż 33, mniej niż 38 nie mniej niż 38 nie mniej niż 12, mniej niż 38 nie mniej niż 38 1 1 1 2 2 2 2 3 3 700 800 900 800 1.000 1.200 1.400 1.200 1.300 Inne systemy zawieszenia 800 900 1.000 900 1.200 1.350 1.750 1.300 1.500

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 7 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 1. 2. 3. Autobus Autobus Autobus do 15 miejsc od 16 miejsc do 29 miejsc równej lub  w yższej 30 miejsc 900 1.260 1.620 Bez certyfikatu ekologicznego 1.000 1.400 1.800 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 810 1.130 1.460 Bez certyfikatu ekologicznego 900 1.260 1.620

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

Strona 7 / 8

Naczepa

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/157/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST. 1 PKT. 7 UCHWAŁY

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość miejsc do siedzenia Stawka podatku w złotych Wiek pojazdu i wpływ na środowisko Pojazdy wyprodukowane do 31.12.1995 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 1. 2. 3. Autobus Autobus Autobus do 15 miejsc od 16 miejsc do 29 miejsc równej lub  w yższej 30 miejsc 900 1.260 1.620 Bez certyfikatu ekologicznego 1.000 1.400 1.800 Pojazdy wyprodukowane po 01.01.1996 r. Posiadające ważny aktualnie certyfikat ekologiczny KATALIZATOR 810 1.130 1.460 Bez certyfikatu ekologicznego 900 1.260 1.620

ID: YSCHQ-OHJLJ-KDLVO-WDGJA-YCJLR. Podpisany.

Strona 8 / 8
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2849

  uchwała nr XV/106/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.380.3

  uchwała nr XXXII/325/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz dodatkowych zwolnień z tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/179/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Amortyzacja budynku usługowo-handlowego

  Spółka zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną w postaci działki z trwale związanym z gruntem budynkiem usługowo-handlowym o powierzchni handlowej przekraczającej (...)

 • Praca w USA a polski podatek dochodowy

  W czerwcu 2003 roku zaraz po ukończeniu studiów wyższych wraz ze swoją narzeczoną wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na praktyki zawodowe, które trwały około 18 (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/156/2009 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XXXVI/186/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XLI/239/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 • uchwała nr XLI/238/2009 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.