Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6891

Tytuł:

uchwała nr XXXV/110/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian uchwały Nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy z dnia 03 grudnia 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Gminy Parysów - Komisarz Rządowy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 216 pozycja: 6891
Hasła:podatki

UCHWAŁA Nr XXXV/110/09 RADY GMINY PARYSÓW ? KOMISARZ RZĄDOWY z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian uchwały nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742), Rada Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy uchwala, co następuje: § 1. W § 1 pkt 3 uchwały nr XXXII/104/09 Rady Gminy Parysów ? Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. dodaje się ppkt a) w brzmieniu: ?a) z tym że, od budowli stacji uzdatniania wody, wodociągu i urządzeń kanalizacyjnych określa się wysokość podatku od nieruchomości w wysokości 0,2% ich wartości?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. Rada Gminy Komisarz Rządowy: Mirosław Łukowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3159

  uchwała nr XLVI/135/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6097

  uchwała nr XXXII/102/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.206.6098

  uchwała nr XXXII/103/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.202.5904

  uchwała nr LXI/160/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.202.5905

  uchwała nr LXI/161/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązki syndyka

  Jaką formą prawną można zmobilizować syndyka masy upadłości pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie. Czy zobowiązuje go do tego wezwanie do zapłaty czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6890

  uchwała nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6889

  uchwała nr XXXIII/336/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6888

  uchwała nr XXXIV/199/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6887

  uchwała nr 219/XXXVII/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.215.6886

  informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego modernizacji gruntów i budynków w zakresie ewidencji budynków i lokali gminy Szczawin Kościelny powiat gostyniński


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.