Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 697
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE NR XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr L/560/06 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba, uchwalonego uchwałą nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007 r. Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE §1 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod pa rkingi w Szklarskiej Porębie. 2. Granice obszarów objętych planem oznaczono na rysunkach planu, stanowiących załączniki graficzne nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki: 1) załączniki nr 1, 2 oraz 3 ? rysunki planu sporządzone na mapie w skali 1:1000, 2) załącznik nr 4 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 3) załącznik nr 5 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 4. Załączniki nr 4 i 5 nie stanowią ustaleń planu. §2 Przedmiotem planu jest ustalenie: 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka A oraz rysunek planu, 2) zasad ochrony środowiska i przyrody ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B oraz rysunek planu, 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania i modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów, wskaźników intensywności zabudowy oraz wymagań dotyczące zastosowania szczególnych rozwiązań architektonicznych i przestrzennych ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz rysunek planu, 4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka D oraz rysunek planu, 5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu, 6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryki B, C i D, 7) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka F, 8) wymagań wynikających z kształtowania przestrzeni publicznych ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C, § 6 oraz rysunek planu, 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 6 oraz rysunek planu, 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 7 oraz rysunek planu, 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ? ustalenia w tym zakresie zawiera § 8.

§3 Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) planie ? należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie, 2) podstawowym przeznaczeniu terenu ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu. W ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, 3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu ? należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i przy uwzględnieniu dodatkowych warunków, o ile stanowią tak przepisy szczegółowe niniejszej uchwały, 4) terenie ? należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem literowym i numerem, 5) obowiązującej linii rozgraniczającej ? należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której przebieg oznaczony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać przesunięciu, 6) orientacyjnej linii rozgraniczającej ? należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, której przebieg określony na rysunku planu może podlegać przesunięciu, o 5,00 m, o ile ustalenia szczegółowe i indywidualne nie stanowią inaczej, 7) przestrzeni publicznej ? należy przez to rozumieć oznaczone na rysunku planu obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb użytkowników terenu objętego planem, w obrębie których wprowadza się regulacje wynikające z rozp. MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, 8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, która nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynku, chyba że ustalenia szczegółowe lub indywidualne stanowią inaczej, 9) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie terenu do powierzchni tego terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji w sposób niespełniający wymagań dotyczących intensywności zabudowy w poszczególnych rozpatrywanych etapach, 10) wskaźniku zabudowy terenu ? należy przez to rozumieć: a) wartość wyrażoną w postaci ułamka dziesiętnego lub 2 ułamków ustalających przedział dopuszczalnych wartości, określającą stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubatur owych zlokalizowanych w obrębie terenu do powierzchni tego terenu, b) wartość wyrażoną w m2, jeżeli wartość wskaźnika podano w postaci dwu- lub trzycyfrowej liczby całkowitej (lub dwóch liczb określających przedział dopuszczalnych wartości), 11) wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć, o ile z ustaleń indywidualnych nie wynika inaczej, wartość określoną w metrach nad poziomem morza dla najwyższego punktu budynku, 12) terenach zabudowy usługowej ? należy przez to rozumieć funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu: a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej wartości określonej w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b) gastronomii, c) ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, d) działalności biurowej, administracji i zarządzania, e) ubezpieczeń i finansów, f) poczty i telekomunikacji, g) oświaty i nauki, h) opieki społecznej, i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, j) sportu i rekreacji, k) turystyki i hotelarstwa, w tym bazy noclegowej w zabudowie apartamentowej, l) projektowania i pracy twórczej, m) drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli w warsztatach mieszczących więcej niż 2 stanowiska naprawcze, 13) terenach usług turystyki ? należy przez to rozumieć tereny zabudowy usługowej wymienione w ust. 13 litera b, c, j, k, 14) nośniku reklamowym ? należy przez to rozumieć wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, niepełniące równocześnie innych funkcji. §4 1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń niniejszej uchwały, 3) przeznaczenie terenów ? wyrażone na rysunku planu symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi poszczególne tereny, 4) obowiązujące linie zabudowy, 5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 6) rejony lokalizacji wjazdów na tereny, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych i indywidualnych niniejszej uchwały, 7) cenne drzewa wskazane do zachowania, 8) granica planu, rozumiana jako tożsama z przyległymi do niej liniami rozgraniczającymi.

2. Oznaczona na rysunku nr 1 granica otuliny KPN i projektowanego obszaru Natura 2000 ma charakter informacyjny i może podlegać modyfikacjom zgodnie z właściwymi w jej przedmiocie, odrębnymi od niniejszego planu dokumentami. 3. Miasto Szklarska Poręba wpisane jest do rejestru zabytków. Decyzja ta nie określa granic obszaru, którego dotyczy ww. wpis. Dlatego też do czasu określenia (w ramach odrębnego od planu postępowania) zasięgu ochrony nałożonej ww. decyzją cały obszar objęty planem uznaje się za objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Rozdział 2 USTALENIA SZCZEGÓŁOWE §5 1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów położonych w obszarze objętym planem zawierają poniższe tabele. W rubryce ?oznaczenie terenu? zamieszczono informację, których terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegółowe odnoszą się do wszystkich terenów, natomiast ustalenia indywidualne wyłącznie do terenów, których numer podano w tabeli. Jeżeli w ustaleniach indywidualnych teren nie został zamieszczony, oznacza to, że plan nie wprowadza dla tego terenu ustaleń indywidualnych. Jeżeli w obszarze objętym planem występuje tylko jeden teren określonej funkcji, to tabela zawiera tylko ustalenia indywidualne odnoszące się do tego terenu. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenu KP: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A wszystkie 1. Przeznaczenie podstawowe ? tereny parkingów, tereny KP 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) zieleń urządzona, 2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 3) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych KP.1/C 1. Przeznaczenie uzupełniające: 1) teren usług, o których mowa w par. 3 pkt 13 litera a, b, c, j, k, 2) zieleń urządzona, 3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 2. Przeznaczenie uzupełniające może być realizowane wyłącznie pod warunkiem równoczesnej realizacji parkingu mieszczącego minimum 110 ogólnodostępnych miejsc postojowych + miejsca na rzecz realizowanej w obrębie terenu funkcji usługowej. B wszystkie 1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej, tereny KP 2. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 10%, 3. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 4. Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować tak, aby nie wymagało wycinki drzew wskazanych na rysunku planu do zachowania. Drzewa te mogą być wycięte, wyłącznie o ile wymagać tego będą względy sanitarne, 5. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne,

C

D E F

wszystkie 1. Ustala się zakaz stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych, tereny KP 2. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji wizualnej, 3. Oznaczone na rysunkach lokalizacje wjazdów na parkingi należy traktować jako orientacyjne, do szczegółowego uzgodnienia z zarządcą drogi. KP.1/A 1. Tereny przeznaczone pod parkingi wielopoziomowe oraz funkcje uzupełKP.1/B niające wymienione w rubryce ?A?, KP.1/C 2. Ustala się następujące wymagania przestrzenne: 1) maksymalna wysokość zabudowy: a) KP.1/A ? 716,00 m n.p.m. b) KP.1/B ? 716,00 m n.p.m. c) KP.1/C ? 722,00 m n.p.m. 2) maksymalna wysokość zabudowy nie odnosi się do ażurowych balustrad, wietrzników wentylacyjnych i maszynowni dźwigów, 3. Ustalona w obrębie terenu KP.1/C nieprzekraczalna linia zabudowy jest wiążąca dla obiektów o wysokości powyżej 716,00 m n.p.m. 4. Obiekty kubaturowe oraz zagospodarowanie terenu należy realizować w oparciu o projekt, obejmujący całe zamierzenie oraz określający zasady ewentualnego etapowania, 5. W zagospodarowaniu terenów wymaga się stosowania spójnych rozwiązań plastycznych i materiałowych dla: 1) nawierzchni utwardzonych, 2) elementów małej architektury, 3) ewentualnych ogrodzeń frontowych. 6. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki, 7. Wzdłuż granicy z terenem UT.2 wymaga się wprowadzenia żywopłotu o docelowej wysokości min. 2,00 m lub ogrodzenia pełnego obsadzonego roślinnością pnącą, KP.2 Na każdym z terenów dopuszcza się lokalizację 1 obiektu kubaturowego KP.4 związanego wyłącznie z obsługą parkingu i spełniającego następujące kryteria: 1) wysokość ? maksimum 3,00 m, 2) powierzchnia zabudowy ? maksimum 10,00 m2, KP.4 Wydzielenie parkingu i zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wjazdami należy rozwiązać poprzez zastosowanie elementów małej architektury (np. kamiennych form rzeźbiarskich, elementów metalowych, gazonów itp.), z wykluczeniem standardowego ogrodzenia. wszystkie Za zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych tereny nie podlegają ochronie na tereny KP podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem uwarunkowania, o którym mowa w § 4 ust.

3. wszystkie Nie dopuszcza się podziału terenów na działki. tereny KP wszystkie Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania tereny KP terenów w związku z lokalizacją imprez masowych, na czas trwania tych imprez, KP.1/A Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie w formie parkingów jednopoKP.1/B ziomowych odpowiadające etapowaniu docelowej inwestycji zgodnie z wyKP.1/C maganiami opisanymi w rubryce C.

Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów KP,U: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A wszystkie 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny KP,U 1) tereny ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych, 2) tereny usług. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) zieleń urządzona, 2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

KP,U.1 KP,U.2 B Wszystkie tereny KP,U

KP,U.1

KP,U.2 C wszystkie tereny KP,U

C

KP,U.1

W obrębie terenu wymaga się zapewnienia minimum 300 ogólnodostępnych miejsc postojowych W obrębie terenu wymaga się zapewnienia minimum 250 ogólnodostępnych miejsc postojowych 1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl art. 114 ustawy Pr awo ochrony środowiska, 2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może wykraczać poza ich granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich, 3. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 4. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy, 5. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 1. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 10%, 2. Zagospodarowanie terenu należy zaprojektować tak, aby nie wymagało wycinki drzew wskazanych na rysunku planu do zachowania. Drzewa te mogą być wycięte, wyłącznie o ile wymagać tego będą względy sanitarne. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na poziomie 15%, 1. Nie dopuszcza się: 1) stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych, 2) stosowania pokrycia dachów stromych blachodachówką oraz materiałami bitumicznymi, 2. W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną wprowadza się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych za wyjątkiem: 1) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji wizualnej, 2) 1 nośnika na każdym z terenów zawierającego informacje bezpośrednio związane z tym terenem. 3. Dopuszcza się lokalizację reklam na budynkach ? w miejscach przewidzianych do takiego wykorzystania w projektach architektonicznych tych budynków, 4. Oznaczone na rysunkach lokalizacje wjazdów na parkingi należy traktować jako orientacyjne, do szczegółowego uzgodnienia, a także ewentualnej lokalizacji wjazdów dodatkowych z zarządcą drogi, 5. O ile z usytuowania linii zabudowy nie wynika inaczej, dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy działki, 1. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację 1 budynku, 2. Bryłę budynku należy ukształtować tak, aby jej maksymalna wysokość mieściła się w zakresie min. 652,00 m n.p.m. ? maks. 656,00 m n.p.m., Wymaganie to nie dotyczy ewentualnych tarasów nad kondygnacją podziemną, 3. Odcinki elewacji położone w jednej płaszczyźnie nie mogą być dłuższe niż 25,00 m, 4. Ustala się następujące wskaźniki wykorzystania terenu: a) wskaźnik zabudowy działki minimum 0,5 maksimum 0,56, b) wskaźnik intensywności zabudowy ? maksimum 1,2, 5. Wprowadza się następujące ustalenia dotyczące kształtowania dachów: a) forma ? strome, dwu- lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci zawartym w zakresie 40?450. W płaszczyznach połaci dachowych dopuszcza się wprowadzanie przestrzennych elementów związanych z doświetleniem poddaszy pod warunkiem, że powierzchnia tych elementów nie przekroczy 50% powierzchni połaci, b) pokrycie ? dachówka ceramiczna, 6. Architekturę budynku należy ukształtować w nawiązaniu do cech budynku nr 6 przy ul. Turystycznej.

D E F

1. Ustala się następujące wymagania przestrzenne: 1) maksymalna wysokość zabudowy ? 670,00 m n.p.m., 2) linie zabudowy ? wg ustaleń rysunku nr 3, 3) przekroczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy jest dopuszczalne wyłącznie w wyznaczonym na rysunku obszarze i dotyczy takich elementów wystroju elewacji jak wykusze, werandy, balkony, tarasy na całej wysokości, a także głównej kubatury budynku do wysokości 663,00 m n.p.m., 4) dachy ? płaskie (o nachyleniu do 50) lub strome, symetryczne o jednakowym kącie nachylenia połaci zawartym w zakresie 40?450 albo 18?220 i okapach wysuniętych na minimum 80,00 cm, 5) w przypadku zastosowania dachów płaskich wymaga się zagospodarowania minimum 50% ich powierzchni zielenią urządzoną lub płytą użytkową.

2. W obrębie terenu wymaga się zapewnienia ogólnodostępnego przejścia pieszego, którego orientacyjny przebieg określa rysunek planu (oznaczenie: ciąg pieszy na terenie o innym przeznaczeniu podstawowym), 3. W zagospodarowaniu terenu wymaga się stosowania spójnych rozwiązań plastycznych i materiałowych dla: 1) nawierzchni utwardzonych, 2) elementów małej architektury, 3) ewentualnych ogrodzeń frontowych, 4. Od strony ul. Sikorskiego wymaga się usytuowania minimum 30% ściany projektowanego budynku na obowiązującej linii zabudowy i wprowadzenia w elewacji akcentu architektonicznego, podkreślającego jej uprzywilejowany charakter, 5. Od strony ulicy głównej (KD/G.1), w miejscu, gdzie plan nie ustala linii zabudowy, zasięg przestrzeni publicznej należy rozumieć jako obszar sięgający do ścian planowanych obiektów. wszystkie Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, za wytereny KP,U jątkiem uwarunkowania, o którym mowa w § 4 ust. 3. KP,U.1 Nie dopuszcza się podziału terenu na działki budowlane KP,U.2 Dopuszcza się podział terenu na 2 działki budowlane. wszystkie Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie tereny terenu: KP,U 1) do czasu realizacji przeznaczenia i zagospodarowania ustalonego planem dopuszcza się użytkowanie terenu w sposób dotychczasowy, 2) po zrealizowaniu przeznaczenia i zagospodarowania ustalonego planem: a) w związku z lokalizacją imprez masowych, na czas trwania tych imprez, b) dla lokalizacji sezonowych obiektów gastronomicznych w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie zagospodarowania terenu, KP,U.2 Dopuszcza się tymczasowe rozwiązania w zakresie dojazdu do terenu,

KP.U.2

Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów ZP: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A wszystkie 1. Przeznaczenie podstawowe ? teren zieleni parkowej, tereny ZP 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) funkcje określone w ustaleniach indywidualnych, 2) obiekty małej architektury, 3) podziemne urządzenia infrastruktury technicznej, B wszystkie 1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej, tereny ZP 2. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, ZP.1 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20%, ZP.2 Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 80%,

C

D E F

wszystkie 1. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych, na terenach ZP nie dopuszcza się tereny ZP lokalizacji zabudowy kubaturowej. 2. Tereny ZP są przestrzenią publiczną, w obrębie której wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjątkiem obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji wizualnej, 3. W zagospodarowaniu każdego z terenów wymaga się stosowania spójnych rozwiązań plastycznych i materiałowych dla: 1) nawierzchni utwardzonych, 2) elementów małej architektury, ZP.1 1. W obrębie terenu dopuszcza się budowę pawilonu wystawowego w celu umieszczenia w jego wnętrzu obecnej, plenerowej ekspozycji rzeźbiarskiej (kamienny krąg). 2. Ewentualny budynek należy projektować jako jednokondygnacyjny. 3. Wymaga się przeszklenia minimum 60% powierzchni ścian zewnętrznych. 4. Nie dopuszcza się wprowadzania funkcji niezwiązanych bezpośrednio z ekspozycją rzeźbiarską. wszystkie Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, za wyjąttereny ZP kiem uwarunkowania, o którym mowa w § 4 ust. 3. wszystkie Nie dopuszcza się podziału terenów na działki. tereny ZP ZP.1 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania terenu dla przedsięwzięć artystycznych ? wystaw, koncertów, warsztatów twórczych itp., na czas trwania tych imprez, ZP.2 Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów UT: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A wszystkie 1. Przeznaczenie podstawowe ? teren usług turystyki, tereny UT 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) tereny zabudowy usługowej, 2) wbudowane lokale mieszkalne w ilości ? maksimum 2 na każdym z terenów, B wszystkie 1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej, tereny UT 2. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 20%, 3. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenów nie może wykraczać poza ich granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich, 4. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, 5. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z wykluczeniem mazutu oraz paliw stałych, za wyjątkiem biomasy,

C

D E F

wszystkie 1. Ustala się trwałą adaptację istniejącej zabudowy z prawem jej rozbudowy tereny UT i przebudowy pod warunkiem: 1) nieprzekroczenia obecnej wysokości, 2) przekrycia ewentualnych części dobudowanych lub przebudowanych dachami o cechach geometrii i pokryciu analogicznych jak w części istniejącej, 3) zastosowania stolarki otworowej o jednakowej w całym budynku kolorystyce i materiale, 2.

W części terenów stanowiącej przestrzeń publiczną wprowadza się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych za wyjątkiem: 1) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji wizualnej, 2) 1 nośnika na każdym z terenów zawierającego informacje bezpośrednio związane z tym terenem. 3. W zagospodarowaniu każdego z terenów wymaga się stosowania spójnych rozwiązań plastycznych i materiałowych dla: 1) nawierzchni utwardzonych, 2) elementów małej architektury, UT.1 Nie dopuszcza się lokalizacji nowych samodzielnych budynków, UT.2 1. Dopuszcza się lokalizację 1 nowo projektowanego budynku o następujących cechach przestrzennych: 1) wysokość ? maksimum 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, pod warunkiem nieprzekroczenia rzędnej 724,00 m n.p.m., 2) dach ? stromy, symetryczny o jednakowym kącie nachylenia połaci zawartym w przedziale 30?450, 3) kierunek kalenicy ? analogiczny do jednego z budynków istniejących, 4) nie dopuszcza się: a) stosowania syntetycznych okładzin elewacyjnych, b) stosowania pokrycia dachów z blachodachówki oraz materiałów bitumicznych, 5) ustala się minimalną powierzchnię zabudowy samodzielnego budynku na poziomie ? 100 m2, 2. Przez teren UT.2 wymaga się zapewnienia przejazdu łączącego projektowaną drogę KD/Z.1 z terenem KP.1/C. wszystkie Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, za wyjąttereny UT kiem uwarunkowania, o którym mowa w § 4 ust. 3. wszystkie Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi przepisami tereny UT szczególnymi wszystkie Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania tereny UT terenów dla lokalizacji sezonowych obiektów gastronomicznych w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie zagospodarowania terenu,

Ustalenia indywidualne dla terenu U: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A U.1 1. 2. B U.1 1. 2. 3. 4. C U.1 1. 2. ustalenia Przeznaczenie podstawowe ? teren zabudowy usługowej. Przeznaczenie uzupełniające ? nie ustala się Teren nie podlega ochronie akustycznej, Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 50%, Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie terenu nie może wykraczać poza jego granice i naruszać standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich, Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne, Teren stanowi fragment działki zabudowanej. Budynek usytuowany jest poza granicami obszaru objętego planem. Na części działki położonej w granicach planu ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem: 1) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o charakterze lokalnym,

C

U.1

D E F

U.1 U.1 U.1

2) zewnętrznych schodów do budynku, 3) obiektów małej architektury. 3. W części objętej planem teren stanowi przestrzeń publiczną, w której obszarze plan wprowadza zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych za wyjątkiem: 1) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji wizualnej, 2) 1 nośnika na każdym zawierającego informacje bezpośrednio związane z terenem U.1. Tereny nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, za wyjątkiem uwarunkowania, o którym mowa w § 4 ust. 3. Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi przepisami szczególnymi Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania terenów dla lokalizacje sezonowych obiektów gastronomicznych w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie zagospodarowania terenu,

Ustalenia indywidualne dla terenu WS: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A WS.1 1. Przeznaczenie podstawowe ? wody powierzchniowe, śródlądowe ? potok Bieluń, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? naturalna obudowa biologiczna koryta potoku, B WS.1 1. Teren WS nie podlega ochronie akustycznej, 2. Teren WS jest terenem biologicznie czynnym, C WS.1 Ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie obejmuje inwestycji związanych z gospodarką wodną, infrastrukturą techniczną i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. D WS.1 Teren WS podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych dotyczących gospodarki wodnej. Plan nie wprowadza dodatkowych rygorów ponad wynikające z ww. uwarunkowań. E WS.1 Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi przepisami szczególnymi F WS.1 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania terenów, w zakresie jaki umożliwiają obowiązujące przepisy szczególne. Ustalenia indywidualne dla terenu ZL: przedmiot planu (wg systematyki oznaczenie ustalenia zawartej w § 2 terenu niniejszej uchwały) A ZL.1 1. Przeznaczenie podstawowe ? tereny lasów, 2. Przeznaczenie uzupełniające ? zagospodarowanie dopuszczone w lasach ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

We wschodniej części terenu, w rejonie styku z żółtym szlakiem planuje się urządzenie parkingu leśnego. B ZL.1 1. Teren ZL nie podlega ochronie akustycznej, 2. Teren ZL jest terenem biologicznie czynnym, C ZL.1 Ustala się zakaz zabudowy. Zakaz ten nie obejmuje inwestycji dopuszczonych w lasach ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, D ZL.1 Teren ZL podlega ochronie na podstawie przepisów szczególnych dotyczących gospodarki leśnej. Plan nie wprowadza dodatkowych rygorów ponad wynikające z ww. uwarunkowań. E ZL.1 Nie wprowadza się dodatkowych ustaleń poza obowiązującymi przepisami szczególnymi F ZL.1 Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania

terenu w zakresie jaki umożliwiają obowiązujące przepisy szczególne. §6 Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: oznaczenie ustalenia terenu KD/G.1 Teren KD/G.1 stanowi rezerwę pod realizację odcinka ulicy głównej położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 404, zastępującego odcinek ulicy Dworcowej. Dla ulicy tej ustala się: 1. Klasa techniczna ?G? ? główna, 2. Przekrój uliczny, jednojezdniowy, 3. Szerokość w liniach rozgraniczających ? minimum 16,00 m, 4. Ewentualne wjazdy na tereny przyległe są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 5. W obrębie linii rozgraniczających drogi dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych, 6. Zasady i zakres obsługi przyległego zainwestowania oraz zasady zagospodarowania pasa drogowego (prowadzenie sieci infrastruktury technicznej związanych z drogą, wprowadzanie ciągów zieleni, przystanków autobusowych) oraz ewentualnych zjazdów należy określić na etapie projektu budowlanego drogi. 7. Do czasu realizacji inwestycji ustala się dotychczasowe użytkowanie terenu bądź zagospodarowanie tymczasowe, którego usunięcie winno nastąpić zgodnie z wymaganiami art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami). Zagospodarowanie to może obejmować wyłącznie tymczasowe dojazdy na tereny przyległe, zieleń urządzoną oraz obiekty i urządzenia infr astruktury technicznej. 8. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych, 9. Teren KD/G jest przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się instalowanie nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych związanych z gospodarką drogową, KD/Z.1 Tereny dróg i ulic zbiorczych: KD/Z.2 1) KD/Z.1 ? odcinek projektowanej drogi zbiorczej łączącej rejon dolnej stacji kolei linowej z KD/Z.3 drogą krajową nr 3. 2) KD/Z.2 ? odcinek ulicy Uroczej, 3) KD/Z.3 ? odcinek ulicy Kilińskiego. Dla dróg tych ustala się: 1. Klasa techniczna ?Z? ? zbiorcza, 2. Przekrój: 1) KD/Z.1 ? na odcinku objętym projektem planu ? uliczny, 2) KD/Z.2 ? uliczny lub drogowy ? wg wymagań i potrzeb zarządcy ulicy, 3) KD/Z.3 ? uliczny. 3. Szerokość w liniach rozgraniczających: 1) KD/Z.1 ? minimum 15,00 m, 2) KD/Z.2 oraz KD/Z.3 ? minimum wg stanu istniejącego, 4. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych, 5. Zasady i zakres obsługi przyległego zainwestowania oraz zasady zagospodarowania pasa drogowego (prowadzenie sieci infrastruktury technicznej związanych z drogą, wprowadzanie ciągów zieleni, przystanków autobusowych) ? wg wymagań zarządców dróg. 6. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych, 7. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 8. Tereny KD/Z są przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się instalowanie nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych związanych z gospodarką drogową,

Ulice lokalne: 1) KD/L.1 ? odcinek ul. Dworcowej, 2) KD/L.2 ? odcinek ul. Turystycznej Ustala się: 1. Klasa techniczna ?L? ? lokalna, 2. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających ? wg stanu istniejącego, z prawem lokalnych korekt wynikających z remontów bądź przebudowy ? stosownie do potrzeb zarządcy ulicy, 3. W obrębie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury tec hnicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych, 4. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych, KD/L.1 5. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyKD/L.

2 ko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 6. Teren KD/L jest przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się instalowanie nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych związanych z gospodarką drogową, 7. Ustala się tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowania terenu zgodnie ze st anem istniejącym ? tj. jako odcinka ulicy klasy ?G? ? położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 404. Ustalenie to obowiązuje do czasu wybudowania projektowanego odcinka ulicy KD/G.1 KD/D.1 Ulice dojazdowe ? odcinku ulicy Turystycznej. Dla ulic tych ustala się: KD/D.2 1. Klasa techniczna ?D? ? dojazdowe, KD/D.3 2. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 1) KD/D.1 i KD/D.3 ? według stanu istniejącego z prawem remontów bądź przebudowy ? stosownie do potrzeb zarządcy ulic, 2) KD/D.2 ? minimum 12.00 m 3. W obrębie linii rozgraniczających ulic dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych, 4. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych, 5. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 6. Tereny KD/D jest przestrzenią publiczną. W przestrzeni tej nie dopuszcza się instalowanie nośników reklamowych za wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach i obiektach budowlanych związanych z gospodarką drogową, KD/D.2 Projektowana ulica stanowi odcinek wariantowego połączenia ul. Turystycznej i Chopina. W przypadku decyzji realizacji ww. połączenia w innym przebiegu dopuszcza się możliwość likwidacji ulicy lub zastąpienia jej wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym. KDW/p-j.1 1. Wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny stanowiący dojazd do projektowanego parkingu ?za goprówką?, 2. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających, na odcinku wydzielonym linią orientacyjną ? 10,00 m, 3. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych, 4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 5. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych, 6. Teren KDW/p-j w części oznaczonej na rysunku jest przestrzenią publiczną, w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych oraz obiektów kubaturowych. Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej. KD/p Wydzielony ciąg pieszy. 1. zagospodarowanie oraz minimalna szerokość w liniach rozgraniczających zgodne ze stanem istniejącym, z prawem remontów bądź przebudowy ? stosownie do potrzeb, 2. W obrębie linii rozgraniczających ciąg pieszy dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach branżowych. 3. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl obowiązujących przepisów szczególnych. §7 Na obszarze objętym planem dopuszcza się prowadzenie sieci oraz lokalizację obiektów infrastruktury technic znej na warunkach określonych przez dysponenta terenu, gestorów sieci oraz obowiązujące przepisy szczególne.

KD/L.1 KD/L.2

Ustala się następujące zasady szczegółowe wyposażenia obszaru objętego planem w sieci i urządzenia infr astruktury technicznej: rodzaj systemu infrastruktury technicznej zaopatrzenie w wodę odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych odprowadzanie ścieków opadowych

ustalenia z miejskiego systemu zaopatrzenia a wodę do miejskiej sieci kanalizacyjnej

do czasu rozbudowy miejskiego systemu kanalizacji deszczowej ? indywidualnymi kolektorami istniejących cieków wodnych, na warunkach określonych w przepisach szczególnych, zaopatrzenie w energię w oparciu o istniejący system sieci i urządzeń elektroenergetycznych rozbudoelektryczną wywanych i przebudowywanych w celu poprawy warunków zasilania oraz usuwania kolizji, na warunkach określonych przez gestora sieci ? ENERGIA Pro, Koncern Energetyczny, Jelenia Góra S.A. Nowo realizowane stacje transformatorowe na terenach KP,U należy realizować wyłącznie jako wbudowane w obiekty przeznaczenia podstawowego. zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci dystrybucyjnej rozbudowanej bądź zmodernizowanej stosownie do potrzeb, na warunkach określonych przez gestora sieci. Sieć gazową rozdzielczą należy prowadzić wzdłuż ciągów komunikacyjnych, lub granic działek, w sposób niekolidujący z planowaną zabudową. gospodarka cieplna w oparciu o rozwiązania indywidualne gospodarka odpadami gospodarka odpadami winna być trwale uregulowana na warunkach ustalonych w przepisach szczególnych, §8 Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. Rozdział 3 Przepisy końcowe §9 W przypadku zmiany nazw instytucji i organów wyszczególnionych w uchwale, odpowiednie ustalenia planu należy dostosować do zmienionych nazw instytucji i organów wprowadzonych nowymi aktami prawnymi. Wprowadzenie tych zmian do planu nie wymaga przeprowadzenia procedury zmiany planu. § 10 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. § 11 Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 697)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 697)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 697)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 697) ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU Postanawia się nie uwzględnić uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie przez Pana Georga Kruszewskiego, zam. w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego 2.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXIV/242/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. (poz. 697) ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie, wystąpią zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia ww. planu, polegające na: 1) budowie odcinka projektowanej drogi zbiorczej, stanowiącej powiązanie ul. Uroczej z drogą krajową nr 3 (w rejonie huty),oznaczonej na rysunku planu nr 1 symbolem KD/Z.1, 2) budowie odcinka projektowanego połączenia ul. Turystycznej i Chopina ulicą dojazdową, realizowaną jako droga oznaczona na rysunku planu nr 2 symbolem KD/D.2 lub KD/D.3 (warianty), Realizacja tych zadań nastąpi ze środków budżetowych, w ramach działu 600 ? transport i łączność ? rozdział 60016 ? drogi publiczne gminne. Ponadto gmina ubiegać się będzie o pozyskanie na ww. cel środków pozabudżetowych, które mogą stanowić alternatywne źródło finansowania ww. zadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3019

  uchwała nr XXVI/297/12 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/191/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany statutu miasta Szklarska Poręba

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/84/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/369/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

 • uchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego ?Lubin I? zwany planem miejscowym nr 38

 • uchwała nr XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy

 • uchwała nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Smolcu

 • uchwała nr XXVII/06/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.