Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Miejska w Złotym Stoku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 698
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009?2013 Rozdział I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy §1 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Złoty Stok stanowią lokale mieszkalne będące własnością gminy, wyszczególnione w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy określa się na podstawie wyposażenia lokali mieszkalnych w centralne ogrzewanie, instalacje wodociągowa, kanalizacje, łazienkę. 3. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało poprzez adaptacje pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oraz wydzieleniu mieszkań socjalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. R o z d z i a ł II Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji w latach 2009?2013 §2 1. Analizę potrzeb oraz plany remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikające ze stanu technicznego budynków określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Realizacja remontów i modernizacji, o których mowa w ust. 1, ma na celu utrzymanie zasobu mieszk aniowego w stanie niepogorszonym. 3. Podstawą wykonania remontów są protokoły z przeprowadzonych przeglądów budynków oraz okresowych kontroli budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. 4. Na podstawie przeglądów sporządza się coroczne plany remontów bieżących oraz plany remontowe na kolejne lata. R o z d z i a ł III Sprzedaż lokali §3 1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa odrębna uchwała Rady Miejskiej. 2. Nie przeznacza się do sprzedaży lokali mieszkalnych: a) w budynkach pozostających w całości własnością gminy, wpisanych do rejestru zabytków, b) w których występuje tzw. nadmetraż, zajmowanych przez osoby samotne. 3. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne zajmowane przez najemców: a) zalegających z opłatami czynszowymi, b) jeżeli najemcy umarzano zaległości czynszowe w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wykup mieszkania. 4. Wykaz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje na pisemny wniosek najemcy, przy uwzględnieniu zapisów zawartych w ust. 2, 3 i 4.

R o z d z i a ł IV Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu §4 1. Czynsz najmu za 1 m? powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustala się na podstawie stawki bazowej za 1 m? powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową, związanych z wyposażeniem budynku lub lokalu w urządzenia techniczne i instalacje. 2. Ustala się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową: 1) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie (nie dotyczy c.o. etażowego): + 45% stawki bazowej, 2) mieszkania wyposażone w instalację wodociągową i kanalizacyjną: + 20% stawki bazowej, 3) mieszkania wyposażone w instalacje wodociągową: + 10% stawki bazowej. 3. Czynniki obniżające stawkę bazowa: 1) lokale znajdujące się w suterenach: ? 40% stawki bazowej. §5 1. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy wynajmującego (zarządcy) lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę płatności. 2. W przypadku wystąpienia zaległości czynszowych za dwa pełne okresy płatności zarządca budynku występuje z pismem do najemcy informującym o powstałej zaległości i obowiązku jej uregulowania, wyznaczając termin spłaty zobowiązania. 3. W przypadku powstania zaległości czynszowej i braku możliwości ich spłaty przez wynajmującego Burmistrz może: 1) zaproponować zamianę na lokal o niższym standardzie wyposażenia, mniejszej powierzchni, 2) zlecić zarządcy wypowiedzenie umowy najmu. §6 1. Ustalanie stawki bazowej za 1 m2 czynszu należy do Burmistrza. 2. Burmistrz ustala stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne, zamienne i socjalne. 3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki bazowej czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych gminy i nie stosuje się do niej czynników podwyższających lub obniżających stawkę czynszu. 4. Podwyżki czynszu nie mogą być dokonywane częściej niż raz na 6 miesięcy. 5. Wzrost czynszu następuje w wysokości nie mniejszej jak wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Rozdział V Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok §7 1. Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza na podstawie umowy zawartej z gminą licencjonowany zarządca. 2. W stosunek prawny z najemcami lokali mieszkalnych wstępuje w imieniu Gminy Złoty Stok zarządca, o którym mowa w ust. 1. 3. Zarządca zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza. 4. Umowa najmu samodzielnego lokalu mieszkalnego obejmuje również położone poza lokalem pomieszczenia przynależne. 5. Zadaniem zarządcy jest administrowanie i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zgodnie z umowa o zarządzanie i w sposób zapewniający racjonalne gospodarowanie zasobem i utrzymanie jego stanu technicznego na odpowiednim poziomie. 6. Gminę reprezentuje we wspólnotach mieszkaniowych pracownik wyznaczony przez Burmistrza. 7. Wspólnota mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie danym budynkiem mieszkalnym innemu podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia do tego typu działalności.

R o z d z i a ł VI Finansowanie gospodarki mieszkaniowej §8 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne, wpływy z opłat za najem lokali użytkowych, środki z budżetu gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów. 2. Remonty i modernizacje finansowane będą: a) z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, b) z budżetu gminy na remonty budynków (wymiana pokrycia dachu, remont elewacji), c) z budżetu gminy w budynkach wspólnot, w wysokości udziału gminy we własności budynku, d) ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych. 3. W miarę posiadanych środków i możliwości gmina wygospodaruje środki finansowe na inwestycje mieszk aniowe, w tym współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. R o z d z i a ł VII Wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi §9 1. Wysokość wydatków, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji w budynkach komunalnych, przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Koszty administrowania gminnymi lokalami mieszkalnymi w budynkach wspólnot w kolejnych latach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. R o z d z i a ł VIII Polityka gminy w zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok § 10 1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu gminy konieczne jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w należytym stanie technicznym. 2. Pozyskiwanie nowych lokali odbywać się będzie w szczególności poprzez: a) nieodpłatne przejmowanie budynków, lokali i pomieszczeń od innych jednostek i osób, b) budowę budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne, c) wykup budynków nienależących do gminy w celu przeznaczenia ich na lokale socjalne, d) adaptacje budynków lub pomieszczeń w budynkach, będących własnością gminy z przeznaczeniem ich na lokale socjalne. 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie odbywała się sukcesywnie w miarę zainteresowania najemców kupnem lokali, z uwzględnieniem zasad zawartych w § 3 ust. 2, 3 i 4. 4. Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń do adaptacji na cele mieszkaniowe odbywa się na podstawie Zarządzenia Burmistrza. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu opinii właściwej komisji rady, Burmistrz może wstrzymać lub odmówić sprzedaży lokalu mieszkalnego mimo, że figuruje w wykazie gminnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. R o z d z i a ł IX Postanowienia końcowe § 11 Traci moc uchwała nr XXXII/226/2002 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. § 12 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku. § 13 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ JERZY TICHANOWICZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku nr XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. (poz. 698)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/174/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2009r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 27 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 października 2011r. o zmianie uchwały Nr XXIV/159/09 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Jak należy wyrazić wartość udziału w spółce

  Czy wartość nominalna udziału w spółce z o. o., spełniająca kryterium art. 154 § 2 ksh, może mieć wartość niższą niż 1 złoty, np. 70,33 zł. Pytanie dotyczy (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

 • uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

 • uchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego ?Lubin I? zwany planem miejscowym nr 38

 • uchwała nr XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy

 • uchwała nr XXIX/265/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Smolcu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.