Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Cieszków
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 699
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW NR XXIII/119/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie zatwierdzonym uchwałą nr XXII/116/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: §1 1. W § 1 pkt 7 skreśla się zapis o treści: ?Ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)?. 2. § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ?Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)?. §2 1. W § 5 pkt 7 skreśla się zapis o treści: ?Dłużnicy alimentacyjni i zaliczka alimentacyjna?. 2. § 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ?Pomoc osobom uprawnionym do alimentów?. §3 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy w Cieszkowie nr VIII/40/07 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. §4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Cieszków. §5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.12.11

  uchwała nr XV/131/08 Rady Gminy Augustów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XII/74/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.50.47

  uchwała nr XXI/160/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szypliszkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Kondratowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach nadanego uchwałą Nr XXXI/182/2008 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 grudnia 2008 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

 • uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

 • uchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego ?Lubin I? zwany planem miejscowym nr 38

 • uchwała nr XXXIV/301/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.