Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIII/121/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Cieszków
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 700
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY CIESZKÓW NR XXIII/121/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Cieszków uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się regulamin funduszu zdrowotnego określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cieszków. §3 Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ZDZISŁAW ZAŁĘŻNY

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Cieszków nr XXIII/121/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. (poz. 700) REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI PRZEZNACZONYMI NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI §1 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Cieszków, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Środkami, o których mowa w punkcie 1, zarządzają dyrektorzy placówek. 3. Dyrektor placówki zatwierdza wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu. 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. §2 Ze 1. 2. 3. środków finansowych funduszu mogą korzystać nauczyciele, którzy: leczą się z powodu przewlekłej ciężkiej choroby muszą korzystać z pomocy specjalistycznej ponoszą koszty leczenia np. sanatoryjnego, stomatologicznego, okulistycznego, profilaktycznego. §3 1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez uprawnioną osobę pisemnego wniosku. 2. Do wniosku należy dołączyć: a) aktualne zaświadczenie lekarskie, b) imienne rachunki dokumentujące poniesione koszty leczenia lub profilaktyki, c) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

§4 1. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków. 2. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę przede wszystkim wysokość poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia. 3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, pomoc zdrowotna będzie przyznana częściowo.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.729

  uchwała nr XXIV/228/09 Rady Miejska w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy i warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.25

  uchwała nr XXV/183/08 Rady Gminy Medyka z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1078

  uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Kuślin z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia rodzaju świadczenia przyznawanego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jego przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1976

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Chorkówka oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.27.753

  uchwała nr XXXIII/254/09 Rady Miasta I Gminy Lesko z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lesko oraz warunków i sposobów ich przyznawania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

 • uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

 • uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

 • uchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego ?Lubin I? zwany planem miejscowym nr 38


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.