Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Czarny Bór
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 701
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY W CZARNYM BORZE NR XXIV/123/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1, ust. 6, ust. 6a i 6b, art. 33 i art. 34 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w spr awie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy w Czarnym Borze uchwala: REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZARNY BÓR NA 2009 ROK Rozdział l Postanowienia ogólne §1 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i dodatku za wysługę lat oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór. 2. Regulamin niniejszy odnosi się do nauczycieli poszczególnych stopni zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór. §2 1. Wysokość wynagrodzenia nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 2. Wysokość pozostałych składników wynagradzania nauczycieli, a także szczegółowe warunki ich przyznawania określa niniejszy Regulamin. R o z d z i a ł II Dodatek za wysługę lat §3 Wysokość oraz szczegółowe warunki nabywania przez nauczycieli prawa do dodatku za wysługę lat regulują przepisy art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). R o z d z i a ł III Dodatek motywacyjny §4 1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny w wysokości 5% śre dniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym na jeden pełny etat nauczyciela. 2. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi po roku pracy, a dyrektorowi i wicedyrektorowi po pół roku pracy. Dodatek ten przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny, w wysokości nieprzekraczającej 60% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Wysokość dodatku dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Wójt Gminy. 3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, wynikami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, d) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, e) zaangażowanie w realizację obowiązków wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ? Karty Nauczyciela, a zwłaszcza udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy. 4. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły (placówki) dodatku motywacyjnego jest: a) należyta jakość świadczonej pracy, związanej przede wszystkim z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, b) umiejętne i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi placówki oświatowej, c) systematyczne i efektywne organizowanie pracy oraz prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami zarządzanej placówki oświatowej, d) wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz samokształcenie i doskonalenie zawodowe, e) znajomość przepisów prawa oświatowego i przestrzeganie go w bieżącym kierowaniu placówką, f) dbałość o powierzone mienie, w tym pomoce dydaktyczne lub inne urządzenia szkolne, g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, h) zaangażowanie w pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz właściwe ich wykorzystanie na potrzeby placówki, i) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, j) przestrzeganie dyscypliny pracy, k) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. R o z d z i a ł IV Dodatek funkcyjny §5 1. Dodatek funkcyjny przysługuje: ? dyrektorowi szkoły, ? wicedyrektorowi i nauczycielowi, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub pełnienie tych obowiązków w zastępstwie, ? nauczycielom ? opiekunom stażu, ? nauczycielom ? wychowawcom klas, oddziałów przedszkolnych, ? nauczycielom, którym powierzono funkcje doradcy metodycznego lub nauczycielom konsultantom. 2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki) lub inne kierownicze stanowisko wynikające ze statutu szkoły (placówki) przysługuje dodatek funkcyjny do wysokości od 20% do 70% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty magistra z przygotowaniem pedagogicznym. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając: ? wielkość szkoły, ? liczbę uczniów i oddziałów, ? zmianowość, ? liczbę obiektów w których mieści się szkoła, ? stan techniczny obiektów, ? wykonywanie zadań przez dyrektora bez zastępstw, ? efektywność działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, ? pozyskiwanie środków finansowych, ? właściwe prowadzenie polityki kadrowej, ? celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły, ? wyniki pracy szkoły. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-10/93/09 z dnia 4 lutego 2009 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 3 tiret 7, 9, 10, 11). 4. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie. 5. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości: a) dla opiekuna stażu ? w wysokości od 5% do 15% wynagrodzenia średniego nauczyciela stażysty, b) dla wychowawcy klasy lub grupy przedszkolnej ? w wysokości od 4% do 10% wynagrodzenia średniego nauczyciela stażysty,

c) dla doradcy metodycznego lub nauczyciela ? konsultanta ? w wysokości od 5% do 25% wynagrodzenia średniego nauczyciela stażysty. 6. Dodatek funkcyjny przyznaje: ? dla dyrektora szkoły (placówki) ? Wójt Gminy, ? dla zastępcy dyrektora szkoły (placówki) ? dyrektor szkoły (placówki) po uzyskaniu opinii Wójta Gminy, ? dla osób zajmujących stanowiska kierownicze - dyrektor szkoły (placówki szkoły). Rozdział V Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw §6 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych dyrektorom szkół (placówek) wymaga zgody Wójta Gminy. 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 ? z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w taki sam sposób, jak za godzinę ponadwymiarową. R o z d z i a ł VI Dodatek za warunki pracy §7 Za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego nauczycielom przysługuje dodatek w wysokości: do 10% wynagrodzenia, jak za godzinę ponadwymiarową. R o z d z i a ł VII Nagrody §8 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzy się w budżecie organu prowadzącego szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z tym że: a) 80% funduszu nagród przekazuje się do budżetu szkół, b) 20% funduszu nagród pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego ? Wójta Gminy. 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych wypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym czasie. 3. Nagrody nauczycielom przyznaje dyrektor szkoły. 4. Nagrody dyrektorowi szkoły (placówki) przyznaje Wójt Gminy. R o z d z i a ł VIII Dodatki socjalne wynikające ze stosunku pracy §9 DODATEK WIEJSKI: Nauczycielowi posiadającemu stosowne kwalifikacje zatrudnionemu na terenie wiejskim przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. DODATEK MIESZKANIOWY: 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim przysługuje dodatek mieszkaniowy w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, który wynosi miesięcznie: a) przy jednej osobie w rodzinie ? 50 złotych b) przy dwóch osobach w rodzinie ? 70 złotych c) przy trzech osobach w rodzinie ? 85 złotych d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie ? 100 złotych

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć małoletnie dzieci, uczniów szkół, do chwili ukończenia uczelni nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źr ódła dochodów. Przez rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu należy rozumieć rodziców, którzy zamieszkują razem z nauczycielem i nie posiadają własnego źródła dochodu. 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okr esach: a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas okr eślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta, d) korzystania z urlopu wychowawczego. R o z d z i a ł IX Przepisy końcowe § 10 Regulamin niniejszy został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, działającym przy Szkole Podstawowej w Czarnym Borze. § 11 Traci moc uchwała nr XI/61/2007 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2008 rok. § 12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór. § 13 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje na rok 2009. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY HENRYKA WYSZOWSKA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.81.623

  uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.453

  uchwała nr 431/XXXII/2009 Rady Miasta Lubaczów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.258

  uchwała nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • DZ. URZ. 2010.121.774

  uchwała nr XXXIV/224/10 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 stycznia 2010r. uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kościelisko.

 • DZ. URZ. 2009.205.1718

  uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXIII/121/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

 • uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok

 • uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie

 • uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.