Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/159/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Łagiewniki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 703
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI NR XXVI/159/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niekt órych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagiewniki Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6 lit a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91 lit. d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje: POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Ustala się regulamin, określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom, zatrudnionym w 2009 roku w szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Łagiewniki, zwany dalej ?regulaminem?. §2 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: Karcie Nauczyciela ? rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), klasie ? należy przez to rozumieć także oddział szkolny, przedszkolny lub grupę. §3 Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2009, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. II. DODATEK MOTYWACYJNY §4 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi jest: 1) uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp., b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 2) dobra jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, w tym udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 4) zaangażowanie w realizację czynności i zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w pracach zespołów problemowych, komisji przedmiotowych, olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły. 2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły, poza wymienionymi w ust. 1, decydują w szczególności następujące kryteria: 1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i mieniem szkoły: a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, b) podejmowanie działań, zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego, c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły, d) podejmowanie działań, zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły: a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń, b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, c) polityka kadrowa, d) organizowanie konferencji szkoleniowych, e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli, f) podejmowanie działań, mających na celu promowanie szkoły; 3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły: a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu (powiatu), województwa, kraju, b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych, c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych, zapobiegających zagrożeniom społecznym, d) stwarzanie warunków, sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, e) obecność szkoły w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, f) konstruktywna współpraca z radą szkoły, radą rodziców i samorządem uczniowskim. §5 Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 300 zł miesięcznie dla wicedyrektora i nauczycieli oraz kwoty 500 zł miesięcznie dla dyrektora szkoły. §6 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi i wicedyrektorowi przyznaje dyrektor szkoły, w oparciu o kryteria, określone w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Nauczycielowi, uzupełniającemu etat w innej szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 3. Nauczycielowi, przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, dodatek mot ywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt Gminy, w oparciu o kryteria określone w § 4 ust. 1 i 2. §7 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu sześciu miesięcy w danej szkole. 2. Dodatki motywacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 i 4, przyznaje się na okres do 6 miesięcy w r amach posiadanych środków finansowych. 3. W odniesieniu do osób, którym powierza się stanowisko dyrektora bądź pełnienie obowiązków dyrektora, dodatek motywacyjny może być przyznany od pierwszego dnia pełnienia tej funkcji. III. DODATEK FUNKCYJNY §8 Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły i wicedyrektora przyznaje się, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne w szkole, m.in.: a) liczbę uczniów i oddziałów, b) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, c) liczbę i wielkość budynków i obiektów użytkowanych przez szkołę;

§9 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub wicedyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli: Tabela dodatków funkcyjnych stanowisko dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum: wicedyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum: wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł od do 200 100 900 500

2. Do liczby oddziałów prowadzonych w szkole wlicza się także oddział przedszkolny. 3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora lub powierzono te obowiązki w zastępstwie. § 10 1. Nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu: 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 30 zł miesięcznie od stażysty; 2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości od 20 zł do 40 zł miesięcznie, 3) powierzenia wychowawstwa grupy przedszkolnej w wysokości do 30 zł miesięcznie, 4) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela ? konsultanta w wysokości do 25 zł. 2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 3, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w § 10 ust.

1 pkt. 1?2. IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY § 11 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach, określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela. 2. Nauczycielom, wykonującym pracę w trudnych warunkach, przysługuje dodatek, którego wysokość wynosi: 1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego ? do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach łączonych ? do 25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków. V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONAD-WYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW § 12 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela i dodając do wyniku dodatek za warunki pracy ? jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywała się w warunkach trudnych i uciążliwych. 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach dora źnego zastępstwa odbywała się w warunkach trudnych i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 ? z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a powyżej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

VI. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD § 13 Środki specjalnego funduszu nagród przeznaczone są na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, z czego: 1) 90% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów, 2) 10% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego, które oddaje się do dyspozycji Wójta Gminy Łagiewniki. § 14 Nagrody przyznawane są i wypłacane w terminie do 14 października ? z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. § 15 Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. § 16 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Łagiewniki dyrektorowi szkoły może wystąpić: 1) Zastępca Wójta albo Sekretarz Gminy Łagiewniki, 2) wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, 3) rada rodziców lub rada szkoły ? po zasięgnięciu opinii wizytatora sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 4) zakładowa organizacja związkowa. 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy Łagiewniki wicedyrektorowi i nauczycielowi może wystąpić dyrektor szkoły. 3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Łagiewniki powinny zawierać: 1) dane kandydata do nagrody: a) imię i nazwisko, b) informację o wykształceniu i stopniu awansu zawodowego, c) staż pracy pedagogicznej, d) nazwę szkoły, e) zajmowane stanowisko, f) otrzymane dotychczas nagrody, g) ocenę pracy, h) uzasadnienie zawierające opis osiągnięć, za które wnioskuje się przyznać nagrodę, 2) stanowisko lub funkcję, podpis wnioskującego oraz datę sporządzenia wniosku. 4. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łagiewniki w terminie do 15 września każdego roku. 5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy Łagiewniki, posiłkując się kryteriami przyznawania nagród, z zastrzeżeniem ust. 7. 6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Wójt Gminy Łagiewniki może podjąć z własnej inicjatywy, posiłkując się kryteriami przyznawania nagród, bez wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2. 7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia. 8. Nagrody Wójta Gminy Łagiewniki przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz za działania zmierzające do podniesienia poziomu tych osiągnięć: 1) w odniesieniu do dyrektorów szkół, za: a) osiąganie coraz wyższych wyników nauczania w szkole, potwierdzanych wynikami pomiarów dydaktycznych organizowanych przez szkołę, wynikami sprawdzianów kompetencji klas VI, liczbą laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych szczebla gminnego, powiatowego i wyższego, b) wzorową realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, c) inicjowanie działań innowacyjnych w szkole w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym, w tym uwzględniającym zastosowanie technik informatycznych oraz wspieranie takich działań podejmowanych przez nauczycieli, d) doskonalenie form współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną, e) współorganizowanie, wspólnie ze służbą socjalną gminy, pomocy socjalnej dla uczniów tego wymagających, f) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej oraz doskonalenia zawodowego, własnego oraz podległych pracowników, g) organizowanie imprez środowiskowych i gminnych, h) bardzo dobrą organizację pracy szkoły, i) wykazywanie dbałości o mienie komunalne, gospodarne nim zarządzanie, j) wzorowe wypełnianie obowiązków określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty,

k) wysoką jakość pracy szkoły stwierdzoną przez nadzór pedagogiczny w wyniku pomiaru jakości pracy szkoły, l) pozyskiwanie dodatkowych świadczeń i środków na rzecz szkoły, 2) w odniesieniu do nauczycieli, za: a) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu, b) wprowadzanie innowacji do działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, przynoszących wymierne efekty, w tym stosowanie technik informatycznych w realizacji procesu dydaktycznego, c) znaczące wyniki wychowanków w przedmiotowych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu i wyższym, d) wzorową realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, e) aktywne uczestnictwo w działaniach oświatowych na terenie gminy, np.

: ? współorganizowanie konkursów i olimpiad, zawodów sportowych, imprez kulturalnych i akcji charytatywnych, ? prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół gminnych, f) działalność w organizacjach i stowarzyszeniach oświatowych, g) współpracę z placówkami kulturalnymi, oświatowymi i zakładami pracy dla podniesienia skuteczności i atrakcyjności kształcenia i wychowania, h) nawiązywanie trwałej współpracy z placówkami oświatowymi w kraju i za granicą. 9. Warunkiem przyznania nagrody Wójta Gminy Łagiewniki jest posiadanie przez kandydata do nagrody wyróżniającej oceny pracy, uzyskanej w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie nagr ody. § 17 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły dla wicedyrektora i nauczyciela może wystąpić: 1) dyrektor szkoły, 2) rada rodziców lub rada szkoły ? po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 3) zakładowa organizacja związkowa. 2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora szkoły winny zawierać dane o kandydacie, określone w § 16 ust. 3. 3. Wnioski należy składać dyrektorowi szkoły w terminie do 15 września każdego roku. 4. Wnioski, o których mowa w ust 1, rozpatruje dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości. 5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia. 6. Nagrody dyrektora szkoły przyznawane są za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz za działania zmierzające do podnoszenia poziomu tych osiągnięć: 1) w zakresie pracy dydaktycznej, za: a) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu, b) zakwalifikowanie uczniów do finałów konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowy i wyższym, c) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych konkursach, zawodach sportowych i przeglądach, d) osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi i mającymi trudności w nauce, e) prowadzenie własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych, f) wdrażanie własnych programów autorskich, g) stosowanie indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów, 2) w zakresie pracy wychowawczej, za: a) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole klasowym (integracji klasy, aktywności społecznej uczniów), b) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole, w tym poprzez organizowanie wycieczek, spotkań i zajęć pozalekcyjnych, c) prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej, 3) w zakresie pracy opiekuńczej, za: a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych, b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, c) organizowanie współpracy szkoły z placówkami kulturalno-oświatowymi, zakładami pracy, policją i innymi podmiotami mogącymi stanowić oparcie dla działań szkoły, d) organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współpracy szkoły z rodzicami, 4) w zakresie realizacji planu pracy szkoły, za: a) wzorową realizację zadań wynikających z planu pracy szkoły, b) czynny udział w opracowywaniu planów pracy szkoły oraz innych dokumentów ważnych dla jej funkcjonowania.

7. Warunkiem przyznania nagrody dyrektora szkoły jest posiadanie przez nauczyciela wyróżniającej oceny pr acy, uzyskanej w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie nagrody. § 18 Osoba, której przyznano nagrodę, otrzymuje dokument określający podstawę prawną, wysokość nagrody oraz jej uzasadnienie. Kopię dokumentu zamieszcza się w jej aktach osobowych. VII. DODATEK MIESZKANIOWY § 19 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Łagiewniki, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej ?dodatkiem?. 2. Wysokość dodatku, w zależności od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 1) dla jednej osoby ? 20 zł, 2) dla dwóch osób ? 30 zł, 3) dla trzech ? 40 zł. 4) dla czterech i więcej osób ? 50 zł. 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) małżonka, 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, 5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek ? Wójta Gminy. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek. 6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę. 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. § 20 Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach: 1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach, 4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta. § 21 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi ? Wójt Gminy. 3. Dodatek wypłaca się z dołu. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 22 1. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy w czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także w innych okresach, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie, ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 30.

2. Wysokość utraconego wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 1. § 23 Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. § 24 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. § 25 Traci moc uchwała nr IV/18/06 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagr odzenia; za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, wiejskiego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycielom, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki. § 26 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, ze skutkiem finansowym od dnia 1 stycznia 2009 r. PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY KRYSTYNA MARCZAK
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/146/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.560

  uchwała nr XXVI/235/09 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach przez Gminę Bobolice; dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3622

  uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.657

  uchwała nr XXII/220/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Dobrzany dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok

 • uchwała nr XXIII/121/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • uchwała nr XXIII/119/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie

 • uchwała nr XXIV/159/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.