Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-02-24
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 29 pozycja: 705
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA NR XXXI/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt: ?7) zastępcy wójta ? należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Oleśnica, 8) skarbniku gminy ? należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Oleśnica?, 2) w § 99 w ust. 1 skreśla się sformułowanie ?... jednoosobowo?, 3) w § 99 dodaje się ust. 4 o treści: ?4. Wójt powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia zastępcę wójta?, 4) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika gminy nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY ALEKSANDRA SIERUGA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • DZ. URZ. 2012.1148

  uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2009.533.4004

  uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/186/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • uchwała nr XXVI/159/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom, zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

 • uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXIV/123/2008 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na 2009 rok

 • uchwała nr XXIII/121/09 Rady Gminy Cieszków z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.