Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.33.763

Tytuł:

uchwała nr 470/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Radomiu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 33 pozycja: 763
Hasła:przedszkola

UCHWAŁA Nr 470/2009 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: § 1.1. Z dniem 18 kwietnia 2009r. nadaje się imię Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10. 2. W zakresie wynikającym z ust. 1 niniejszego paragrafu akt założycielski Przedszkola Publicznego Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Dariusz Wójcik

Załącznik do uchwały nr 470/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 470/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia Czesława Janczarskiego Przedszkolu Publicznemu Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10 akt założycielski Przedszkola otrzymuje brzmienie: Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10

Otrzymują: 1) Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 17 w Radomiu, ul. Zbrowskiego 10, 2) Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie 3) a/a
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3643

  uchwała nr 150/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 22 w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 14 A.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1206

  uchwała nr 694/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Przedszkolu Publicznemu Nr 24 w Radomiu, ul. Powstańców Śląskich 9

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2394

  uchwała nr 285/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznemu Gimnazjum nr 10 w Radomiu, ul. Długojowska 6

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1020

  uchwała nr 708/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Polskich Olimpijczyków Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi w Radomiu, ul. Osiedlowa 36

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1210

  uchwała nr 709/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 w Radomiu, ul. Kolberga 5

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.762

  uchwała nr 469/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania imienia ks. Jana Twardowskiego Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 w Radomiu, ul. Trojańska 5.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.761

  uchwała nr 468/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 na Zespół Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.760

  uchwała nr 466/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci szkół ponadgimnazjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.759

  uchwała nr 465/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 165/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.758

  uchwała nr 463/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2009r. zmieniająca Uchwałę nr 128/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 11.06. 2007 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.