Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Zgorzeleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-02
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 33 pozycja: 775
Hasła:bezpieczeństwo

SPRAWOZDANIE STAROSTY ZGORZELECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI ?KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU? ZA 2008 ROK Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), składam Radzie Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdanie z działalności ?Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? za rok 2008, zwanej w dalszej części ?Komisją?. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Komisja została powołana zarządzeniem nr 28/2008 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2008 roku na kolejną trzyletnią kadencję. Komisja utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzc hnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja powołana została w składzie: 1) Piotr Woroniak ? Starosta Zgorzelecki ? Przewodniczący Komisji; 2) Jerzy Strojny ? Radny Powiatu Zgorzeleckiego; 3) Roman Paszkiewicz ? Radny Powiatu Zgorzeleckiego; 4) Mirosław Sochoń ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 5) Piotr Frąszczak ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 6) Piotr Pawlas ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 7) Maciej Bielas ? funkcjonariusz Policji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 8) Daniel Gotthardt ? funkcjonariusz Policji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 9) Andrzej Nestorowicz ? Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu wskazany przez Prokur atora Okręgowego w Jeleniej Górze. W pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczą powołani przez Starostę Zgorzeleckiego: 1) Bogusław Białoń ? Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego; 2) Marek Gargol ? Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu; 3) Kazimierz Słabicki ? Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Komisja w 2008 roku odbyła trzy posiedzenia merytoryczne, poświęcone realizacji zadań nałożonych na Komisję na mocy ustawy o samorządzie powiatowym. W ich trakcie omawiane były również sprawy bieżące poruszane przez członków Komisji oraz zaproszonych przedstawicieli służb, inspekcji oraz straży. W posiedzeniach Komisji w 2008 roku, poza jej członkami, uczestniczyli: 1) Mirosław Matuszewski ? Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, 2) Roman Rejczak ? Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, 3) Beata Czarniecka ?Serafin ? pracownik Straży Granicznej w Zgorzelcu, 4) Roman Latosiński ? Komendant Straży Miejskiej w Zgorzelcu, 5) Dariusz Pobiedziński ? Komendant Straży Miejskiej w Bogatyni 6) Alicja Tyc ? Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu, 7) Tomasz Kasperek ? Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Głównymi tematami posiedzeń komisji były: 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu zgorzeleckiego. 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu po wejściu Polski do Ukł adu z Schengen oraz ocena ewentualnych zagrożeń związanych z pełnym stosowaniem przepisów dorobku prawnego Schengen. 3. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obywateli na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz ocena funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. 4. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta Zgorzelec, z uwzględnieniem ustawowych kompetencji straży miejskiej. 5. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta i gminy Bogatynia, z uwzględnieniem ustawowych kompetencji straży miejskiej. 6. Zapoznanie się z informacją na temat oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie powiatu zgorzeleckiego. 7. Zapoznanie się z informacją na temat zagrożenia katastrofami budowlanymi na terenie powiatu zgorzeleckiego. Ad. 1. W 2008 roku do głównych strategicznych działań przyjętych przez KPP w Zgorzelcu do realizacji należało m.in. skuteczne zapobieganie i eliminowanie przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych, doskonalenie przygotowania Policji do działań w sytuacjach kryzysowych, rozwój współpracy międzynarodowej, dalsza modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy Policji i pracowników Policji. Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi za pierwsze 5 miesięcy 2008 roku wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na 10.000 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego wyniósł 132.12 i był o 49.75 punktów niższy niż w roku ubiegłym, a w województwie dolnośląskim ukształtował się on na po-

ziomie 139.66. W okresie 5 miesięcy 2008 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 odnotowano 37 zdarzeń przestępczych mniej. Z udostępnionych przez KPP w Zgorzelcu danych wynika, iż w objętym sprawozdaniem okresie odnotowano znaczny spadek kradzieży samochodów, przestępstw przeciwko mieniu, bójek i pobić. Odnotowano natomiast wzrost w kategorii rozbojów. Aby temu przeciwdziałać zwiększona została liczba pieszych patroli współprac ujących z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej. Zwiększyła się także aktywność dzielnicowych między innymi poprzez funkcjonowanie skrzynki poczty internetowej ułatwiającej kontakt z mieszkańcami. W celu ułatwienia kontaktów z dzielnicowymi na ulicach pojawiły się specjalne billboardy z ich wizerunkiem. Dzięki tym rozwiązaniom mieszkańcy mają możliwość szybkiego nawiązania kontaktu ze swoimi dzielnicowymi, nawet bez wychodzenia z domu. W związku z wejściem Polski do strefy Schengen oraz problemami związanymi ze zniesieniem kontroli gr anicznych KPP w Zgorzelcu zorganizowała V Powiatowe Forum Bezpieczeństwa pn. ?Żyć bezpieczniej po rozszerzeniu strefy Schengen?, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Policji z Czech i Niemiec, a także przedstawiciele Policji z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Omówiony został stan bezpieczeństwa po otwarciu granic. Ad. 2. Na posiedzeniu w dniu 2 października 2008 roku Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przedstawił zmienione zasady funkcjonowania kierowanej przez siebie jednostki, co ma bezpośredni związek ze zniesieniem z dniem 21 grudnia 2007 roku kontroli osób na granicach wewnętrznych państw, które z tym dniem w całości stosować zaczęły dorobek prawny Schengen. Nowe zadania stawiane przed funkcjonariuszami Straży Granicznej to przede wszystkim wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych, a także zintensyfikowanie działań straży wewnątrz kraju ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości transgranicznej. Podstawową formą pełnienia służby przez placówki Straży Granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej UE są odpowiednio wyposażone mobilne patrole. Patrole te mają za zadanie ochronę szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości tej formacji. Wprawdzie Straż Gr aniczna w nowych uwarunkowaniach prawnych i politycznych zmieniła taktykę działania, jednakże w dalszym ciągu do jej podstawowych zadań należy zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ad. 3. Z informacji przedstawionych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu wynika, iż powiat zgorzelecki charakteryzuje się dużym natężeniem interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 roku odnotowano 1.611 zdarzeń, w tym 733 pożarów, 783 miejscowych zagrożeń, 95 alarmów fałszywych. Poza działaniami oper acyjnymi KP PSP w Zgorzelcu wykonuje działania kontrolno-rozpoznawcze i do dnia 30 września 2008 roku przeprowadzono ogółem 37 kontroli obiektów użyteczności publicznej i obiektów produkcyjno-magazynowych. Położenie powiatu zgorzeleckiego wymusza współpracę transgraniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Współpraca ta prowadzona jest w oparciu o zawarte w dniu 22 lipca 2006 roku porozumienie pomiędzy Starostą Zgorzeleckim a Nadburmistrzem Görlitz w sprawie wzajemnej pomocy podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków oraz porozumienie dotyczące transgranicznego udzielania pomocy i współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarte w dniu 26 października 2007 roku. Ad. 4. Obszarem działań i odpowiedzialności Straży Miejskiej w Zgorzelcu jest teren administrowany przez miasto i zgodnie z przedstawioną przez Komendanta Straży informacją w jednostce tej zatrudnionych jest czternaście osób. Strażnicy podejmują szereg działań zmierzających do utrzymania porządku w mieście, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w komunikacji miejskiej. Jednostka, w celu zape wnienia bezpieczeństwa, współpracuje miedzy innymi z Komendą Powiatową Policji, Strażą Graniczną, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czy też Inspektoratem Sanitarno-Epidemiologicznym. W mieście działa system monitoringu, w ramach którego zainstalowanych jest siedem kamer z możliwością monitorowania dwudziestu trzech ulic, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i porządku w Zgorzelcu. Przekazywany z kamer materiał jest archiwizowany i udostępniany dla potrzeb organów ścigania (Policji, Prokuratury). W najbliższym czasie system ten zostanie rozbudowany o dodatkowe kamery, które swym zasięgiem obejmą place zabaw dla dzieci oraz tereny parkowe. Ponadto systemem objęty zostanie stadion miejski w Zgorzelcu. Strażnicy na bieżąco patrolowali ulice, gdzie najczęściej parkowane są samochody niezgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu jedenastu miesięcy 2008 roku ujawniono 2450 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządku w komunikacji, za które 505 sprawców ukarano mandatami karnymi, a w 1412 przypadkach poprzestano na udzieleniu pouczenia.

Ad. 5. Zasięg terytorialny działań Straży Miejskiej w Bogatyni obejmuje obszar miasta oraz czternastu miejscowości na terenie gminy. Jak wynika z przedstawionej przez Komendanta Straży informacji w 2008 roku strażnicy podjęli 2108 czynności służbowych, z czego w 917 przypadkach czynności zakończyły się pouczeniem, w 38 przypadkach interwencje zakończyły się skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu grodzkiego, a grzywną w drodze mandatu karnego ukarano 92 sprawców wykroczeń. W ramach realizacji zadań Systemu Zintegrowanego Ograniczania Zagrożeń ?BEZPO? wspólnie z funkcjonariuszami Policji wykonywali patrole na terenie miasta i gminy, wspólnie zabezpieczali również imprezy masowe. Na szczególną uwagę zasługuje problem tzw. dzikich wysypisk śmieci, które mogą powstawać w kontekście coraz częstszego zjawiska zrywania przez mieszkańców oraz właścicieli placówek handlowych i usługowych umów na wywóz nieczystości. Aby zapobiec powyższemu strażnicy zobowiązani zostali do wzmożonej kontroli miejsc i terenów zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk śmieci. Nieznacznej poprawie uległa sytuacja dotycząca spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gdyż odnotowuje się coraz mniejszą liczbę tego typu przypadków. Sporym problemem, jak wynika z informacji przedstawionej przez Komendanta, są akty wandalizmu oraz niszczenia urządzeń użyteczności publicznej. Do najczęstszych przypadków należy niszczenie znaków drogowych i koszy ulicznych (co nasila się zwłaszcza w czasie letnich weekendów). Aby przeciwdziałać powyższemu wzmocnione zostaną wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji. Ad. 6. Zgodnie z przedstawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji Sanitarnej informacją, podstawowym celem działalności stacji w 2008 roku było dążenie do wysokiego poziomu ochrony zdr owia i życia lokalnego społeczeństwa poprzez doskonalenie jakości, metod kontrolnych i badawczych oraz prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej propagującej prawidłowe zasady higieny w różnych obszarach życia. W pierwszych trzech kwartałach przeprowadzono 1851 kontroli między innymi w wodociągach, zakładach służby zdrowia, zakładach pracy produkujących żywność, placówkach nauczania i wychowania. Oprócz bezpośredniego nadzoru systematycznie prowadzonego nad obiektami stacja realizowała również zadania edukacyjne, promując wśród lokalnej społeczności zdrowy i higieniczny styl życia. Zrealizowane przez stacje programy to m.in.: ?Trzymaj formę?, ?Światowy Dzień AIDS?, ?Akcja Zimowa?, ?Akcja Letnia?, ?Radosny Uśmiech ? Radosna Przyszłość?, ?Nie pal przy mnie?. Prowadzone również były szkolenia dla koordynatorów interwencji programowych, pielęgniarek szkolnych, pracowników samorządowych, pedagogów szkolnych i młodzieży szkolnej. Ad. 7. Podczas posiedzenia w dniu 10 grudnia 2008 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prze dstawił informację na temat potencjalnych zagrożeń katastrofami budowlanymi w powiecie zgorzeleckim. Wynika z niej, iż do największych zagrożeń należy zaliczyć wyeksploatowanie techniczne obiektów budowlanych oraz brak właściwej konserwacji obiektów przez właścicieli i najemców. Wskazać tu należy niszczejące i często opuszczone nieruchomości na terenach wiejskich, jak również zaniedbane stare kamienice miejskie. Zagrożenia stwarzają również kompleksy obiektów budowlanych po byłych zakładach przetwórczych (byłe pegeery), gdzie osoby zajmujące się handlem złomem rozkradają stalowe elementy konstrukcyjne, co w wielu przypadkach może powodować zawalenie. Kolejnym problemem na jaki zwrócono uwagę to stwarzające niebezpieczeństwo przewody kominowe, wentylacyjne oraz wszelkiego rodzaju piece i urządzenia grzewcze, których wyeksploatowanie bądź niewłaściwe użytkowanie stwarza poważne zagrożenie. Częstokroć z uwagi na ograniczone możliwości majątkowe najemców budynków komunalnych nie stać na bieżącą konserwację i stąd zły stan techniczny tych urządzeń. Zagrożenie stanowią również samowole budowlane powstające na terenie powiatu. Problem niszczejących kamienic oraz budynków komunalnych winien być rozwiązany poprzez systematyczne remonty, najlepiej całych obiektów budowlanych. Zagrożenie jakie niesie za sobą niewłaściwe użytkowanie przewodów kominowych jest możliwym do wyeliminowania poprzez dotarcie do ich użytkowników z informacjami dotyczącymi niebezpieczeństwa stwarzanego przez ulatniający się czad oraz niedopuszczalnością palenia w piecach materiałami do tego nieprzystosowanymi. Dużą rolę odgrywać winna niezbędna edukacja w tym zakresie. Z kolei problem samowoli budowlanych mógłby zostać ograniczony dzięki uproszczeniu procedur związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę, a także zintensyfikowaniu profilaktyki kontroli budów. Na podstawie powyższych informacji oceniono stan bezpieczeństwa i porządku w powiecie jako zadowalający.

Skuteczne i sprawne zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz powstawaniu zjawisk kryminogennych uzależnione jest od bieżących badań istniejących zagrożeń. Wykonane w tym zakresie czynności umożliwiają zdiagnozowanie skuteczności działań służb. Wartym podkreślenia jest fakt, iż Miasto i Gmina Pieńsk, a także Gmina i Miasto Węgliniec podjęły działania zmierzające do utworzenia w 2009 roku na swoim terenie Straży Miejskiej, celem zwiększenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ponadto na każdym z posiedzeń Komisji Przewodniczący Zgorzeleckiej Rady Prewencyjnej, zwanej w dalszej części ?Radą?, składał informację z bieżącej działalności Rady. Do zadań Rady należy między innymi inspirowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją programów prewe ncyjnych, które są realizowane ze środków zgromadzonych na koncie ?Bezpieczny Powiat?, na rzecz poprawy

stanu bezpieczeństwa w powiecie zgorzeleckim, a także doradzanie Staroście w działaniach zmierzających do minimalizowania zagrożeń w naszym powiecie, związanych z naruszaniem ładu i porządku publicznego oraz zwalczania patologii społecznych. W roku 2008 Rada ogłosiła konkurs na realizację programów prewencyjnych w obszarach:1) ?Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia?; 2) Bezpieczeństwo niechronionych uczestników w ruchu drogowym (piesi, rowerzyści, motorower zyści?. Na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2008 roku Rada jednogłośnie przyjęła do realizacji program prewencyjny z zakresu przeciwdziałania sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia pt. ?Trzeźwa młodzież?. Program ten miał na celu przede wszystkim ograniczenie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i spożycia alkoholu przez młodzież. Tym samym Zgorzelecka Rada Prewencyjna postanowiła przyznać kwotę 15.000 złotych, tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją ww. programu. Jednym z podmiotów współuczestniczących w realizacji programu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie ?RoPSAN ? Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim? z siedzibą w Warszawie. Następnie na posiedzeniu w dniu 22 października 2008 roku Rada jednogłośnie przyjęła do realizacji program prewencyjny z zakresu bezpieczeństwa niechronionych uczestników w ruchu drogowym. Tym samym Zgorzelecka Rada Prewencyjna postanowiła przyznać kwotę 10.000 złotych, tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją ww. programu. STAROSTA PIOTR WORONIAK
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.191

  sprawozdanie nr . Starosty Jasielskiego z dnia 12 stycznia 2009r. Sprawozdanie Starosy Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • sprawozdanie Starosty Ząbkowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Ząbkowickim

 • sprawozdanie Starosty Wołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2008

 • sprawozdanie Starosty Strzelińskiego z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku

 • sprawozdanie Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczństwa i Porzadku w Miliczu za rok 2008

 • sprawozdanie Starosty Lwóweckiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.