Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.38.937

Tytuł:

uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-22
Organ wydający:Rada Gminy w Sterdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 38 pozycja: 937
Hasła:pomoc społeczna

2

UCHWAŁA Nr XXI/126/08 RADY GMINY W STERDYNI z dnia 30 grudnia 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XIV/92/04 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 209, poz. 5610 zmienionej uchwałą nr XXIX/204/06 z dnia 29 marca 2006r.) wprowadza się następujące zmiany: § 9 otrzymuje brzmienie: ?§ 9. Pełny koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13,75zł.? § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Adam Góral
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1696

  uchwała nr XXXIX/278/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.1018

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.3301

  uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3241

  uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2632

  uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat

porady prawne online

Porady prawne

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Nieetyczne zachowanie się policjanta

  Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o Policji - policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.936

  uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sterdyń na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.935

  uchwała nr 290/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.934

  uchwała nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.933

  sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 12 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.37.932

  sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.