Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.39.977

Tytuł:

uchwała nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 39 pozycja: 977
Hasła:kultura fizyczna

UCHWAŁA Nr 885/XXX/2008 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej oraz art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1298 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się regulamin zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych przyznawanych za wysokie wyniki sportowe stanowiącego załącznik do uchwały. W ten sposób, że nadaje się mu nowe brzmienie, zapisane w załączniku do niniejszej uchwały: 1. Pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?Postanowienia uchwały odnoszą się do zawodników licencjonowanych?. 2. Pkt 2 otrzymuje brzmienie: Stypendium może otrzymać zawodnik spełniający łącznie następujące warunki: a) uzyskuje wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, b) wzorowo wypełnia obowiązki zawodnika, c) startujący w dyscyplinach ujętych w wykazie Ministerstwa Sportu, d) reprezentuje jednostkę lub organizację zajmującą się sportem na trenie gminy Piaseczno, e) jest mieszkańcem Gminy Piaseczno. 3. Pkt 3 ? wykreślony. 4. Pkt 5 otrzymuje brzmienie. ?Wniosek składa się na piśmie do dyrektora GOSiR w terminie do 30 grudnia mijającego roku. Dane zawarte we wniosku winne być poświadczone przez prezesa klubu. Do wniosku należy dołączyć udokumentowane miejsce zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno. 5. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: Zasady, tryb i wysokości stypendium: a) stypendium przyznaje się na okres jednego roku, b) stypendium jest wypłacane w ratach miesięcznych począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku rozliczeniowym, z celowych środków budżetowych, c) wysokość przyznanego stypendium może wynosić od 100zł do 1000złotych (brutto) miesięcznie, d) o przyznaniu stypendium pisemnie powiadamia wnioskodawcę dyrektor GOS i R. 6. Pkt 7 otrzymuje brzmienie; ?Dyrektor GOSiR przedstawia wnioski powołanej przez Burmistrza 5 osobowej Komisji Kwalifikacyjnej, do której wchodzi 2 przedstawicieli Komisji Sportu, 1 przedstawiciel GOSiR, 1 Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy (specjalista ds. sportu i KF) oraz 1 przedstawiciel Rady Sportu?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2009r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie:

Dorota Wysocka - Jońska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1189

  uchwała nr 1242/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007r /Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 251 poz. 7390 z dnia 5.12.2007r/ dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejacej ul. Orężnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.2379

  uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4190

  uchwała nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.2911

  uchwała nr 120/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4185

  uchwała nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko ? Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.976

  uchwała nr 882/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.975

  uchwała nr 876/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.974

  uchwała nr XXV/178/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego Wstępy odbywającego się w Skaryszewie corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.973

  uchwała nr XXI/120/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.972

  uchwała nr XXI/117/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.