Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.39.978

Tytuł:

uchwała nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 39 pozycja: 978
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr 887/XXXI/2009 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie gminy Piaseczno pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 2. Wyznacza się inkasentów opłaty skarbowej, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. § 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso dla inkasentów opłaty skarbowej, o których mowa w § 2, w wysokości 3% pobranych opłat. § 4. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania opłaty skarbowej określa umowa zawarta z inkasentem opłaty skarbowej. § 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 22/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. oraz uchwała nr 44/V/2007 z dnia 24 stycznia 2007r. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. § 7.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie:

Dorota Wysocka - Jońska

Załącznik do uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009r. Wykaz inkasentów opłaty skarbowej w Gminie Piaseczno Inkasent Alfreda Stachyra - kierownik urzędu Grażyna Giereło - z-ca kierownika urzędu Maria Belke - specjalista Marta Kawiak - inspektor Punkt poboru opłaty skarbowej Urząd Stanu Cywilnego Pl. Piłsudskiego 1 05-500 Piaseczno Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie:

Dorota Wysocka - Jońska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.649

  uchwała nr 1232/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w pIasecznie z dnia 28.01.2009r w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2416

  uchwała nr 404/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1992

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.280

  uchwała nr XVI/169/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.977

  uchwała nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/XIV/2007 z dnia 17 października 2007r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.976

  uchwała nr 882/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.975

  uchwała nr 876/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.974

  uchwała nr XXV/178/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji jarmarku końskiego zwanego Wstępy odbywającego się w Skaryszewie corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.973

  uchwała nr XXI/120/2008 Rady Miasta I Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2009.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.