Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1064

Tytuł:

uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Osieck
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 42 pozycja: 1064
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXI/127/09 RADY GMINY OSIECK z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Osieck uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem dokonanym na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 30% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po podziale. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy: Danuta A. Płatek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.641

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.130.2488

  uchwała nr IV/31/10 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej , naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr LXX/311/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/205/09 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.154

  uchwała nr XXV/238/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej geodezyjnego podziału

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1063

  uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Augustówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1061

  uchwała nr XXVI/157/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1060

  uchwała nr XLVII/252/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płońska na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1059

  uchwała nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.