Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXX/369/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-12
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 42 pozycja: 877
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXX/369/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 Uchyla się uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZESŁAW CZERWIEC
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/473/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/421/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Księginice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/511/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/475/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/148/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XXX/140/09 Rady Gminy Jemielno z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • uchwała nr XXXII/300/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/147/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/146/08 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.