Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-12
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 42 pozycja: 883
Hasła:statuty gmin

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA NR XXXII/144/09 z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany: § 79 otrzymuje brzmienie: ?§ 79 Komisja składa Radzie w terminie do 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.? §2 Traci moc uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY ALEKSANDRA SIERUGA
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • DZ. URZ. 2012.1148

  uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2009.533.4004

  uchwała nr 193/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/165/09 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/06 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kostomłoty

 • uchwała nr XXX/370/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Księginice

 • uchwała nr XXX/360/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • uchwała nr XXX/359/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

 • uchwała nr XXX/355/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen biletu kobierzyckiego za usługi przewozowe transportu zbiorowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.