Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIX/371/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Miasta Świdnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 930
Hasła:zwolnienia podatkowe,programy gospodarcze

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY NR XXIX/371/09 z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: §1 W uchwale nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców? wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5: a) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 1) ?2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na zatrudnienie młodocianego, do dnia 31 marca 2009 r. a w kolejnych latach do dnia 15 stycznia składa w organie podatkowym:?, b) ust 3. otrzymuje brzmienie: ?3.Wielkość zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających młodocianych do praktycznej nauki zawodu wynosi: 1) 5% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez mikro i małego przedsiębiorcę; 2) 3% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez średniego przedsiębiorcę; 3) 1% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości od 1 zatrudnionego przez innego przedsiębiorcę niż mikro, mały lub średni; przy czym łączna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 50% wartości naliczonego rocznego podatku od nieruchomości.?; 2) po § 5 dotychczasowe wyrazy ?Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy? zastępuje się wyrazami: ?Zwolnienia dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasto Świdnica?; 3) § 6 otrzymuje brzmienie: ?§ 6. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność wymienioną w sekcji C i F rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), którzy w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy ponieśli koszty w wysokości co najmniej 10 milionów PLN na zakup środków trwałych na utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa na terenie Gminy Miasta Świdnicy. 2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, który spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, przedstawia do dnia 30 czerwca 2009 roku: 1) wniosek o udzielenie pomocy, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 2) zaświadczenia de minimis wydane w roku złożenia wniosku oraz w poprzednich dwóch latach; w przypadku gdy przedsiębiorca nie korzystał w tym okresie z pomocy de minimis, przedsiębiorca załącza oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis; 3) informacje o otrzymanej pomocy publicznej, w przypadku jednoczesnego korzystania z pomocy publicznej na regionalną pomoc inwestycyjną na podstawie odrębnych przepisów w odniesieniu do tej samej inwestycji; 4) oświadczenie, iż przedsiębiorca nie jest przedsiębiorcą zagrożonym; 5) kopie faktur potwierdzających poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych. 3. Zwolnienie udzielone jest na maksymalny okres trzech lat lub do wyczerpania limitu de minimis.?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY MICHAŁ SZUKAŁA

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXIX/371/09 z dnia 4 marca 2009 r. (poz. 930)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVI/555/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/542/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 426/V/2010 Rady Gminy Kłodzko z dnia 24 września 2010r. w sprawie w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kłodzko?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.294.4760

  uchwała nr 18/1464/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2011r. orzekająca nieważność postanowień § 4 pkt 1 i § 16 ust. 1 Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców stanowiący załącznik do uchwały Nr X/90/2011 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Margonin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1232

  uchwała nr XLVI/233/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy ?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/468/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 6 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców ?

porady prawne online

Porady prawne

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • POMOC DE MINIMIS - podatek od nieruchomości.

  Właścicielami gruntu są dwie osoby (dwoje przedsiębiorców prowadzących nie zależnie od siebie jednoosobowe działalności gospodarcze). Razem zwrócili się o zwolnienie (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Zaświadczenie o pomocy de minimis

  Zakład pracy chronionej, który jest ustawowo zwolniony z podatku od nieruchomości, zwraca się z prośbą o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku (...)

 • Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

  Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/245/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr XXVII/232/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr 87/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulic Szarych Szeregów ?Rybnej?Kasztelańskiej?Brackiej, Parkowej

 • uchwała nr XXI/224/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • uchwała nr XXI/222/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podat-ku leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.