Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/1040/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009?2013

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Miejska Wrocławia
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 932
Hasła:czynsze,zasady gospodarki nieruchomościami

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXI/1040/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009?2013 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) w związku z art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.2)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXIV/868/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wrocław na lata 2009?2013 (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 284, poz. 3105) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 10 po ust. 2 dodaje się: a) ust. 2a w brzmieniu: ?2a. Przyjmuje się możliwość odstąpienia od naliczania 15% zwyżki stawki bazowej czynszu dla lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, na następujących zasadach: 1) w lokalu występuje przegęszczenie, zgodnie z określeniem wynikającym z uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII/ /2420/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 31, poz. 444); 2) najemca nie zalega z opłatami za zajmowany lokal.?, b) ust. 2b w brzmieniu: ?2b. Odstąpienia od naliczania 15% zwyżki stawki bazowej udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia, po przedłożeniu zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu oraz o niezaleganiu z opłatami.? ; 2) w § 11 ust 6 pkt 2: a) lit. a otrzymuje brzmienie: ?a) lokale nieposiadające ogrzewania z sieci miejskiej lub kotłowni lokalnej ? ulega obniżeniu o 10%?, b) lit. b otrzymuje brzmienie: ?b) lokale nieposiadające ciepłej wody dostarczanej z zewnątrz ? ulega obniżeniu o 10%?, c) w ust. 7 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: ?3) w budynkach ujętych w planie wykwaterowań ze względu na zły stan techniczny, jednak nie wcześniej niż po wykwaterowaniu pierwszego lokatora ? ulega obniżeniu o 50%.?; 3) w § 17: a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) obniżkę czynszu przyznaje się najemcom spełniającym kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zajmującym lokal, którego powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza: a) 35 m2 ? dla 1 osoby, b) 40 m2 ? dla 2 osób, c) 45 m2 ? dla 3 osób, d) 55 m2 ? dla 4 osób, e) 65 m2 ? dla 5 osób, f) 70 m2 ? dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m?. Powierzchnię tę powiększa się o 15 m?, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) ?, b) w ust. 2 załączona tabela otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 1 Wysokość dochodu Gospodarstwo jednoosobowe Gospodarstwo wieloosobowe

2 Wysokość obniżki czynszu 20% 30% 40% 20% 30%

Poz. 1

150%?70% najniższej emerytury * poniżej 70%?50% najniższej emerytury poniżej 50% najniższej emerytury 100%?50% najniższej emerytury poniżej 50% najniższej emerytury

* najniższa emerytura ? kwota emerytury ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Stawka czynszu uzyskana po zastosowaniu obniżki czynszu, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być mniejsza niż stawka ustalona dla lokalu socjalnego.? §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MICHAŁ BOBOWIEC ________________ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/133/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/1017/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/1598/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/290/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/616/97 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 207/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 19 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 339/XLVIII/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Węgliniec i będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 • uchwała nr XXIX/371/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 4 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców?

 • uchwała nr XXVIII/245/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 25 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/232/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr XXVII/232/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • uchwała nr 87/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulic Szarych Szeregów ?Rybnej?Kasztelańskiej?Brackiej, Parkowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.