Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Platerówka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 944
Hasła:pomoc materialna

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA NR XVIII/97/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka wprowadza się następujące zmiany: 1) § 6 ust. 5 skreśla się; 2) § 7 skreśla się. §2 Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JÓZEF BRUKOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0151/60/09 Wójta Gminy Platerówka z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/62/12 Rady Gminy w Platerówce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/25/11 z dnia 09 czerwca 2011r. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Platerówka położonego w Gminie Platerówka w obrębach geodezyjnych Platerówka, Zalipie, Przylasek i Włosień.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/161/10 Rady Gminy Platerówka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/151/09 Rady Gminy Platerowka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXv/151/09 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/103/2009 Rady Gminy Pęcław z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Kunice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • uchwała nr XX/162/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

 • uchwała nr XXXII/199/2009 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 2009

 • uchwała nr XXX/178/2009 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.