Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Platerówka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 945
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY PLATERÓWKA NR XVIII/98/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagr adzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 9101 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku ? Karta Nauczycielska (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Platerówka uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego zmienionej uchwałą nr XXVIII/154/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego oraz uchwałą Rady Gminy Platerówka nr X/56/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego wprowadza się następujące zmiany: 1) po § 10 uchwały dodaje się § 10a w brzmieniu: ?Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2009 roku? 2) w § 11 uchwały skreśla się wyrażenie: ?z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008 roku?. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JÓZEF BRUKOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/62/12 Rady Gminy w Platerówce z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/25/11 z dnia 09 czerwca 2011r. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Platerówka położonego w Gminie Platerówka w obrębach geodezyjnych Platerówka, Zalipie, Przylasek i Włosień.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0151/60/09 Wójta Gminy Platerówka z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Platerówka za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/161/10 Rady Gminy Platerówka z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/151/09 Rady Gminy Platerowka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXv/151/09 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 • uchwała nr XXII/103/2009 Rady Gminy Pęcław z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Kunice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • uchwała nr XX/162/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Krośnice

 • uchwała nr XXXII/199/2009 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kondratowice w roku 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.