Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/XXIV/147/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Rada Gminy Wisznia Mała
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 947
Hasła:nauczyciele

UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA NR V/XXIV/147/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegół owego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: §1 W uchwale nr V/XXI/128/08 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 skreśla się ust. 1, 2) w § 7 skreśla się ust. 2, 3) w § 10 ust. 3 skreśla się pkt e, pkt f, pkt g, pkt h, pkt i, 4) skreśla się § 14 uchwały, 5) skreśla się § 16 uchwały, 6) skreśla się § 18 uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY TADEUSZ WYRWAS
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.18.241

  uchwała nr XXXII/184/2008 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/176/2008 z dnia 6 listopada 2008r.

 • DZ. URZ. 2009.77.967

  uchwała nr XXII/105/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.340

  uchwała nr XXXVII/159/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1647

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 337/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 października 2010 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XXI/289/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.5097

  zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 października 2008 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Symbole PKWiU a obniżona stawka VAT

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Czy to prawda, że od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania symbolu PKOB lub PKWiU dla celów obniżonej stawki VAT na fakturze?

 • Termin złożenia bilansu w spółce z o.o.

  Nasza spółka korzystała w 2008 roku z usług wyjątkowo nieudolnego biura rachunkowego. Mimo wielu nacisków, biuro nie uporało się jeszcze z zamknięciem roku i ze sporządzeniem (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

 • uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

 • uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 • uchwała nr XXII/103/2009 Rady Gminy Pęcław z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 • uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Kunice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.