Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 0151-85/2009 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie w 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Prezydent Miasta Lubina
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 948
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA NR P.0151-85/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie w 2009 roku Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) postanawiam, co następuje: §1 Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie, w roku kalendarzowym 2009, w wysokości ? 3.397,98 zł (słownie zł: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem 98/100). §2 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od miesiąca następującego po mi esiącu ogłoszenia. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PREZYDENT MIASTA ROBERT RACZYŃSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr P.0151-77/2010 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie w 2010 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr P.0050.80.2011 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie, w 2011 roku

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr P.0050.82.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.22

  obwieszczenie nr 1 Starosty Piskiego z dnia 4 lutego 2011r. W sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej ? Ewangelickiego Domu Opieki ?BETEZDA? w Ukcie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.23

  obwieszczenie Starosty Piskiego z dnia 9 lutego 2010r. W sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej ? Ewangelickiego Domu Opieki ?BETEZDA? w Ukcie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/XXIV/147/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

 • uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

 • uchwała nr XVIII/97/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/05 Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 • uchwała nr XXII/103/2009 Rady Gminy Pęcław z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.