Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 16/2009 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w 2009 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-03-17
Organ wydający:Starosta Wałbrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 45 pozycja: 950
Hasła:koszty utrzymania

ZARZĄDZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO NR 16/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wałbrzyskiego w 2009 roku Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) zarządza się, co następuje: §1 Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w: 1) Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu ? w wysokości 3.018,93 zł 2) Dom Dziecka nr 2 w Wałbrzychu ? w wysokości 2.790,69 zł 3) Dom Dziecka w Jedlinie Zdrój ? w wysokości 1.991,02 zł 4) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka ?Catharina? w Nowym Siodle w wysokości ? 2.270,09 zł §2 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi PCPR w Wałbrzychu. §3 Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. STAROSTA AUGUSTYN SKRĘTKOWICZ
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 06/2010 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu wałbrzyskiego w 2010 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu wałbrzyskiego w 2011 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.257

  zarządzenie nr 4/2009 Starosty Myśliborskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2009 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 5/09 Starosty Strzelińskiego z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Strzelińskiego

 • zarządzenie nr 0151-85/2009 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej osoby w Domu Opieki ?Szarotka? w Lubinie w 2009 roku

 • uchwała nr V/XXIV/147/09 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/XXI/128/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 • uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

 • uchwała nr XVIII/98/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/133/06 Rady Gminy Platerówka z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.