Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1143

Tytuł:

uchwała nr XXIX/211/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-04-05
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Białobrzegi
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 46 pozycja: 1143
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XXIX/211/09 RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 marca 2009 r. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008; Nr 180, poz. 1495, z 2006r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miasta i Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje: § 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego w następujących wysokościach: 1. odbiór odpadów komunalnych stałych ? 8, 00zł za 1 osobę/m-c (w tym podatek VAT), 2. wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego ? 14,00zł za 1m3 (w tym podatek VAT). § 2. Traci moc uchwała nr XVII/107/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Białobrzegi: inż. Zenon Jachowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2883

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Besko z dnia 22 listopada 2011r. określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.2768

  uchwała nr XL/369/2010 Rady Gminy Besko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.23

  uchwała nr 143/XXV/08 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.73

  uchwała nr XXXIII/313/2009 Rady Gminy Besko z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości w 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/77/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Ograniczenie uprawnień właścicielskich

  Dlaczego właściciel gruntu budowlanego nie ma prawa wyciąć drzewa starszego niż 5 lat, które wcześniej sam posadził bez konsultacji z gminą?

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1142

  uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzanów na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1141

  uchwała nr XXX/119/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego jak również wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzewnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1140

  uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy Brochów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brochów na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1139

  uchwała nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1138

  uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchożebry na rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.