Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1194

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/149/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-04-10
Organ wydający:Rada Powiatu w Szydłowcu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 49 pozycja: 1194
Hasła:statuty

UCHWAŁA Nr XXVIII/149/2009 RADY POWIATU W SZYDŁOWCU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23. Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 Nr 14, poz. 89 ze zm.), § 12 ust. 10 pkt 8 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, przyjętym uchwałą nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 26 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu i uchwał: nr XVI/75/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 lutego 2008r. oraz nr XXI/115/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 11 ust. 1 - Jednostki i komórki organizacyjne 1) pkt 10 ? Przychodnia Specjalistyczna w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23 a) po lit. ?y? ?Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w Szydłowcu ul. Wschodnia 23, dodaje się lit. ?z? w brzmieniu: ?Pracownia Fizjoterapii w Szydłowcu, ul. Wschodnia 23?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Szydłowcu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu: Dariusz Stąpor
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6021

  uchwała nr XLV/251/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.1489

  uchwała nr IV/16/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3753

  uchwała nr XXXI/164/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.6022

  uchwała nr XLV/252/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1305

  uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1193

  uchwała nr XXVIII/148/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.48.1192

  decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2009r. OWA-4210-14(9)/2009/403/IX/RW

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.48.1191

  zarządzenie nr 2816/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie m. st. Warszawy w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.48.1190

  zarządzenie nr 75/09 Starosty Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.48.1189

  uchwała nr XXVII/165/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.