Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1511

Tytuł:

uchwała nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-19
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 58 pozycja: 1511
Hasła:nauczyciele,szkoły

Uchwała Nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r. § 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez Gminę Świdwin (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 czerwca 2009 r. Nr 23, poz. 848). § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Kazimierz Lechocki

ID: UIMFCORSQICJTUYLBLFMJCIKD. Niepodpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.933

  uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.561

  uchwała Nr IV/36/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/19/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1008

  uchwała nr XLII/289/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1619

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 26 lutego 2010r. z wykonania budżetu Miasta Świdwin za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2375

  uchwała nr XXV/181/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/77/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, stawek opłaty, terminów płatności i sposobu jego poboru

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1510

  uchwała nr XXV/239/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1509

  uchwała nr XXVI/301/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1508

  uchwała nr XXVI/300/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1507

  uchwała nr XXV/293/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin , zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1506

  uchwała nr XXV/292/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.