Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1531

Tytuł:

porozumienie Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 5 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Łobeskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Łobeskiego reprezentowany przez:

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-19
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Łobzie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 58 pozycja: 1531
Hasła:porozumienia jednostek samorządu terytorialnego

Porozumienie z dnia 5 maja 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Łobeskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Łobeskiego reprezentowany przez: 1.Antoniego Gutkowskiego ? Przewodniczącego Zarządu 2. Ryszarda Brodzińskiego ? Wiceprzewodniczącego Zarządu zwanym w dalszej części porozumienia ?Powiatem?, a Gminą Węgorzyno reprezentowaną przez: 1. Grażynę   Karpowicz ? Burmistrza, zwanym w dalszej części porozumienia ?Gminą?   w sprawie powierzenia Gminie Węgorzyno zadań powiatowych z zakresu utrzymania czystości, porządku ulic oraz pielęgnacji zieleni w mieście Węgorzyno administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie. Na podstawie art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), a w wykonaniu uchwały Nr XL/250/06 Rady Powiatu w Łobzie z dnia 29.03.2006 r. oraz Uchwały Nr XXVI/267/2008 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 grudnia 2008 r. porozumiewające się strony ustalają co następuje: §   1 .   Powiat powierza, a Gmina przejmuje obowiązek utrzymania ulic w mieście W ęgorzyno administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie w zakresie: 1) utrzymania czystości i porz ądku, w tym oczyszczania jezdni i chodników z b łota i innych zanieczyszczeń, 2) usuwania skutków zimy na chodnikach, w tym oczyszczania ze śniegu i lodu oraz zwalczania śliskości, 3) utrzymania zieleni ulicznej poprzez utrzymanie w czystości, nasadzenia, koszenie i pielęgnację nasadzeń za wyjątkiem usuwania drzew. Wykaz ulic objętych utrzymaniem stanowi załącznik do niniejszego porozumienia. § 2. 1. Tytułem partycypacji w kosztach utrzymania ulic, Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie w 2009 r. dotację celową w wysokości 20.931,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden zł 00/100 ). 2. Przekazanie dotacji nastąpi w czterech równych ratach:  - I rata i II rata w terminie do dnia 15 czerwca, - III rata w terminie do dnia 15 września, - IV rata w terminie do dnia 15 listopada. § 3. Gmina przedstawi w terminie do 15 grudnia 2009 r. rozliczenie rzeczowo ? finansowe otrzymanej dotacji celowej. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Łobeskiego najpóźniej do dnia 20 grudnia 2009 r. § 4. Kontrole prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem prowadzić będzie w imieniu Powiatu Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie. § 5. Obowiązek ubezpieczenia jezdni i chodników spoczywa na Zarządzie Dróg Powiatowych.  § 6. Ewentualne spory w zakresie należącym do sądów powszechnych wynikłe w związku z realizacją porozumienia strony poddają pod rozstrzygniecie w trybie Kodeksu postępowania cywilnego. § 7. 1. Porozumienie zawarto na czas określony od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 2. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić  przez każda ze stron z zachowaniem 3 ID: KLZLQTNMGNKMKNHYLVNTUOVWQ. Niepodpisany. Strona 1 / 3 miesięcznego wypowiedzenia. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9.  Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 6. Ewentualne spory w zakresie należącym do sądów powszechnych wynikłe w związku z realizacją porozumienia strony poddają pod rozstrzygniecie w trybie Kodeksu postępowania cywilnego. § 7. 1. Porozumienie zawarto na czas określony od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 2. Wypowiedzenie niniejszego porozumienia może nastąpić  przez każda ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego wypowiedzenia. § 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 9.  Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. §   1 0 .   P o r o z u m i e n i e p o d l e g a p u b l i k a c j i w D z i e n n i k u U r z ędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Załącznik do Porozumienia z dnia 5 maja 2009 r.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa ulicy Tadeusza Kościuszki 3 ? Maja Podgórna  Południowa Przemysłowa Runowska Szkolna Ks. F. Sosnowskiego Razem Długość ulicy(km) 1,839 0,909 0,597 0,516 0,183 1,883 0,105 0,117 6,149 km

ID: KLZLQTNMGNKMKNHYLVNTUOVWQ. Niepodpisany.

Strona 2 / 3

§   1 0 .   P o r o z u m i e n i e p o d l e g a p u b l i k a c j i w D z i e n n i k u U r z ędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Załącznik do Porozumienia z dnia 5 maja 2009 r.

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa ulicy Tadeusza Kościuszki 3 ? Maja Podgórna  Południowa Przemysłowa Runowska Szkolna Ks. F. Sosnowskiego Razem Długość ulicy(km) 1,839 0,909 0,597 0,516 0,183 1,883 0,105 0,117 6,149 km

ID: KLZLQTNMGNKMKNHYLVNTUOVWQ. Niepodpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.676

  aneks Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 29 grudnia 2009r. do porozumienia zawartego dnia 25.04.2006 r. pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gminą Dobra w sprawie powierzenia Gminie Dobra zadań powiatowych z zakresu utrzymania czystości, porządku ulic oraz pielęgnacji zieleni w mieście Dobra - administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1309

  aneks Nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 29 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 3 lutego 2010 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gmina Resko w sprawie powierzenia Gminie Resko zadań powiatowych z zakresu utrzymania czystości, porządku ulic oraz pielęgnacji zieleni w mieście Dobra - administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.754

  aneks . z dnia 3 stycznia 2012 r. do porozumienia z dnia 3 lutego 2010 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gminą Resko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.1292

  aneks Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 12 maja 2011 r. zawarty pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gminą Resko do Porozumienia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Resko zadań powiatowych z zakresu utrzymania czystości, porządku ulic oraz pielęgnacji zieleni w mieście Resko administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1373

  aneks Nr 1/2012 Burmistrza Węgorzyna z dnia 29 maja 2012 r. do porozumienia z dnia 26 marca 2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim a Gminą Węgorzyno.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1530

  porozumienie nr 12/09 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wspólnej realizacji zadania i przekazania Gminie Sianów części zadania w pasie drogowym drogi powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1529

  porozumienie nr AO.DK.0150-1/8/09 Burmistrza Golczewa z dnia 15 maja 2009r. Porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim - zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1528

  uchwała nr XXV/202/2009 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera, flagi stolikowej i pieczęci urzędowej Powiatu Wałeckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1527

  uchwała nr XXIX/201/2009 Rady Powiatu w Policach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Polickiego oraz insygniów Starosty Polickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1526

  uchwała nr XXV/268/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Koszalińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.