Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

Tytuł:

uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Sianowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1583
Hasła:

Uchwała Nr XL/246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 roku Nr 31 poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje: § 1. Po § 2 uchwały Nr LIV/297/2002 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84 poz. 1716, z 2003 r. Nr 22, poz.293, z 2005 r. Nr 64, poz. 1389, Nr 80, poz. 1678) dodaje się § 41 oraz § 42 w brzmieniu: 1) ?§ 41. 1. Gmina mo?e zawarcie umowy najmu poprzedzić zawarciem z kandydatem na najemcę umową o adaptację na lokal mieszkalny: 1) lokalu mieszkalnego do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę, 2) powierzchni lub pomieszczenia do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji wykonywanych przez przyszłego najemcę. 2. Kandydat na najemcę wykonuje na własny koszt i ryzyko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa prace związane z remontem, nadbudową, przebudową, rozbudową lub adaptacją na podstawie umowy o adaptację zawartej na czas określony nie dłu?szy ni? 18 miesięcy z właściwym zarządcą nieruchomości gminnej. 3. Stroną umowy, o której mowa w ust. 1, mo?e zostać kandydat na najemcę, którego potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone oraz który spełnia łącznie następujące warunki: 1) określone w § 2 i 3, 2) udokumentuje posiadanie środków finansowych niezbędnych do wykonania prac przewidzianych w umowie adaptację, 3) zaakceptuje projekt umowy o adaptację. 4. Po przedstawieniu Gminie pozwolenia na u?ytkowanie lokalu, który był przedmiotem umowy o adaptację, Gmina zawiera z kandydatem na najemcę umowę najmu tego lokalu. 5. Zweryfikowany przez Gminę a sporządzony przez kandydata na najemcę kosztorys powykonawczy dotyczący prac określony w umowie o adaptację

stanowi podstawę ustalenia nakładów na lokal komunalny, których wartość nie podlega zwrotowi w okresie obowiązywania umowy najmu.?, 2) ?§ 42. 1. O przeznaczeniu lokalu, powierzchni lub pomieszczenia do remontu, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy lub adaptacji decyduje Burmistrz Gminy i Miasta Sianów po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2. Urząd Gminy i Miasta w Sianowie podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w BIP na okres 14 dni informację zawierającą: adres, powierzchnię lokalu, powierzchni lub pomieszczenia, ogólny opis koniecznych do wykonania prac oraz po?ądany termin ich wykonania. 3. Wyboru kandydata na najemcę do zawarcia umowy o adaptację, dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Sianowa biorąc pod uwagę: 1) dotychczasowy okres oczekiwania na przydział mieszkania liczony od dnia zło?enia pierwszego wniosku, 2) powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 członka rodziny wnioskodawcy, 3) dochód osiągany przez rodzinę wnioskodawcy, 4) sytuację rodzinną wnioskodawcy, 5) opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1582

  uchwała nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1581

  uchwała nr XLIV/407/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r., w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1580

  uchwała nr XLIV/402/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1579

  uchwała nr XLIV/401/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1578

  uchwała nr XLIII/390/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic Bartosza Głowackiego i Owocowej w Pyrzycach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.