Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1584

Tytuł:

uchwała nr XX/175/09 z dnia 29 maja 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1584
Hasła:planowanie przestrzenne

Uchwała Nr XX / 175 / 09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i ukowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy wstępne § 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII / 154 / 06 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań uchwalonego uchwałą Nr XXI / 120 / 2001 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 kwietnia 2001 r., zmienionej uchwałą Nr XX / 174 / 09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 maja 2009 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i ukowo, zwaną dalej planem. 2. Plan obejmuje obszar poło ony w części obrębu Sadłowo i ukowo w gminie Suchań o łącznej powierzchni 839,40 ha. 3. Granice planu przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały - rysunku planu w skali 1:5000. 4. Przedmiotem planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym u ytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z mo liwością lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej. 5. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 1) załączniki nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:5000; 2) załącznik nr 2 składający się z arkuszy 2.1 i 2.2 ? rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000; 3) załącznik nr 3 ? wyrys ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań?; 4) załącznik nr 4 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego; 5) załącznik nr 5 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale ących do zadań własnych gminy. § 2. 1. Na obszarze planu, ustala się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania, a tak e szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków; 4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i u ytkowania terenów; 7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości. 2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują: 1) R ? teren upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy; 2) ZL ? tereny leśne; 3) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i upraw polowych; 4) EE ? teren stacji transformatorowej ? GPZ; 5) KD.L - teren istniejącej drogi publicznej, lokalnej; 6) KD.D ? teren drogi publicznej, dojazdowej; 7) KDW ? teren drogi gminnej, wewnętrznej. 3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych nale y określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

Rozdział 2 Przepisy ogólne § 3. 1. Ustalenia z zakresu obsługi in ynieryjnej: 1) elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; 2) Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanych terminach ukończenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania oznakowania przeszkodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i podania dokładnych współrzędnych WGS-84, z dokładnością do 1 s elektrowni wiatrowych, wysokość masztów wraz z łopatą w pozycji pionowej w m n.p.m. z dokładnością do jednego metra; 3) elektrownie połączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną ? GPZ lub stacją zlokalizowaną na terenie o symbolu 1 EE w granicach opracowania. Dopuszcza się, równoległe do linii energetycznych, uło enie linii teletechnicznych oraz na terenie opracowania sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej dla potrzeb realizacji ustaleń planu w przypadku kolizji z planowaną lokalizacją wie elektrowni wiatrowych po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci. 2. W zakresie ochrony środowiska ustala się: 1) monitoring przedinwestycyjny na okres 1 roku; 2) obowiązek prowadzenia monitoringu, przez inwestora, skutków inwestycji na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt i ostoi ich bytowania. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na migrujące zwierzęta lub ostoje ich bytowania inwestor mo e być zobowiązany do podjęcia działań ratunkowych w celu usunięcia zagro eń, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2

3) występujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami i sieciami nale y przebudować istniejącą sieć melioracyjną; 4) nale y zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby a po zakończeniu budowy i monta u przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego u ytkowania; 5) zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm ucią liwości poza granicami obszaru objętego planem; 6) fragment terenu opracowania planistycznego objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCK 1 ?Dolina Iny?, obowiązuje: a) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu, b) zakaz zmiany stosunków wodnych, c) zakaz wydobywania surowców mineralnych; 7) na terenie opracowania znajduje się zaproponowany do utworzenia według Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Suchań, u ytek ekologiczny UE 5 ? abie oczka? - wilgotne obni enie śródpolne oczka wodne z kępą drzew i zarośli o znaczeniu biocenotycznym i krajobrazowym z następującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu: a) zakaz zabudowy i grodzenia terenu, b) zakaz wwo enia śmieci, c) zakaz eksploatacji torfu, d) zakaz zmiany stosunków wodnych, e) wznoszenia urządzeń łowieckich.

3. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego. 1) na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą ?W.II.? częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami; w strefie ?W II? obowiązuje: a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 2) na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą ?W.III.? ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa ?W.III.? obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji słu by konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje: a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków. Rozdział 3 Przepisy szczegółowe § 4. Na terenie, o powierzchni 0,61 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1, symbolem ZL, ustala się: 1) przeznaczenie: tereny leśne; 2) zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasu; 3) zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 5. Na terenie, o łącznej powierzchni 584,10 ha, oznaczonym na załącznikach graficznych nr 1 i nr 2 (w arkuszach nr 2.1 i 2.2), symbolem R, ustala się:

3

przeznaczenie: teren upraw polowych; zakaz lokalizacji zabudowy; dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej; 4) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru; 5) dopuszcza się mo liwość podziałów geodezyjnych u ytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 6) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg monta owych oraz dróg dla celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych; 7) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV wraz ze strefą oddziaływania; 8) fragment terenu objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCK 1 ?Dolina Iny? ? obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały; 9) fragmenty terenu objęte strefą ?W II? i ?W III? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust. 3 niniejszej uchwały; 10) fragment terenu objęty granicami proponowanego u ytku ekologicznego UE 5 obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust 2, pkt 5 niniejszej uchwały; 11) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 6. Na terenach, o łącznej powierzchni 238,02 ha, oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1 i 2 (w arkuszach nr 2.1 i 2.2), symbolem 2 EW/R o powierzchni 46,06 ha, 3 EW/R o powierzchni 110,15 ha, 4 EW/R o powierzchni 45,27 ha i 5 EW/R o powierzchni 36,54 ha, ustala się: 1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 14 wie elektrowni wiatrowych o mocy do 3,5 MW , o łącznej mocy do 49,0 MW; 2) poza obszarem lokalizacji wie y u ytkowanie rolnicze; 3) zasady zagospodarowania terenu: a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej ? 160 m ponad poziom terenu, b) w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wie dopuszcza się w odległości minimum 400 m od zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonej na stały pobyt ludzi, c) siłownie wiatrowe - fabrycznie nowe ? nale y umieszczać na konstrukcjach pełnych, wie owych o przekroju rurowym, d) minimalna odległość między wie ami ? 250 m, e) wszystkie elementy konstrukcji wie y i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa ? bez refleksów świetlnych, f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach wiatrowych, g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, i) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg monta owych oraz dróg dla celów serwisowych w okresie eksploatacji, j) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów bran owych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, k) fragmenty terenu o symbolu 2 EW/R i 4 EW/R objęte strefą ?W.III.? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust. 3 niniejszej uchwały, 4) dopuszcza się mo liwość podziałów geodezyjnych u ytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

1) 2) 3)

4

5) obsługę komunikacyjną terenów od drogi krajowej nr 10 docelowo ekspresowej klasy GP poprzez drogę powiatową nr 1726 Z, drogi gminne i drogi realizowane na czas budowy, monta u i celów serwisowych w okresie eksploatacji; 6) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 7. Na terenie o powierzchni 0,7686 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 2.1, symbolem 1 EE ustala się: 1) przeznaczenie: teren urządzeń elektroenergetycznych, lokalizacji stacji elektroenergetycznej ? głównego punktu zasilania ? GPZ; 2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: a) powierzchnia zabudowy ? do 80 % powierzchni terenu, b) maksymalna wysokość budynków ? do 7 m; 3) ucią liwość związana z elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wytwarzanym przez stację winna zamknąć się w granicach terenu 1 EE; 4) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od drogi powiatowej nr 1726 Z relacji Grabowo ? Kiczarowo - Sadłowo poprzez drogę gminną; 5) zakaz wtórnego podziału geodezyjnego; 6) obsługę in ynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 8. Na terenie o powierzchni 4,63 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 01 KD.L, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi lokalnej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) obsługę in ynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 9. Na terenie o powierzchni 2,26 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 i 2.2 symbolem 02 KD.L, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej (w ciągu drogi powiatowej nr 1726 Z relacji Grabowo ? Kiczarowo - Sadłowo), do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) fragment terenu objęty strefą ?W.III.? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust.3 niniejszej uchwały; 4) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 10. Na terenie o powierzchni 3,24 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 03 KD.D, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) fragment terenu objęty strefą ?W.III.? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust.3 niniejszej uchwały; 4) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 11. Na terenie o powierzchni 1,99 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 04 KD.D, ustala się:

5

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii gminnej w klasie drogi dojazdowej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) obsługę in ynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 12. Na terenie o powierzchni 1,2 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 i 2.1 symbolem 05 KDW, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej, wewnętrznej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) fragment terenu objęty granicami proponowanego u ytku ekologicznego UE 5 obowiązują ustalenia Rozdziału 2, ust. 2, pkt 5 niniejszej uchwały; 4) obsługę in ynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 13. Na terenie o powierzchni 0,76 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 06 KDW, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej, wewnętrznej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. § 14. Na terenie o powierzchni 1,69 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 07 KDW, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej, wewnętrznej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) obsługę in ynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 15. Na terenie o powierzchni 0,28 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 08 KDW, ustala się: 1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi gminnej, wewnętrznej, do zachowania; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej; 3) fragment terenu objęty strefą ?W.III.? ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2; 4) obsługę in ynieryjną, zasady ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały. Rozdział 4 Przepisy końcowe § 16. 1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów o symbolu EW/R i terenu o symbolu 1 EE. Dla pozostałych terenów przyjmuje się stawkę 0%. 2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego kompleksu u ytków rolnych, na cele nierolnicze pod stację elektroenergetyczną, fundamenty wie , place i drogi serwisowe - eksploatacyjne, o łącznej powierzchni 7,0223 ha w tym: R IIIa o powierzchni 0,3193 ha, R IIIb o

6

powierzchni 1,0151 ha, RIVa o powierzchni 3,8601 ha, R IVb o powierzchni 1,2775 ha, RV o powierzchni 0,5503 ha. 3. Zmienia się czasowo przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego kompleksu u ytków rolnych, na cele nierolnicze pod drogi i place monta owe, o łącznej powierzchni 1,3853 ha w tym: R IIIa o powierzchni 0,0795 ha, R IIIb o powierzchni 0,2825 ha, R IVa o powierzchni 0,7555 ha, RIVb o powierzchni 0,1432 ha, R V o powierzchni 0,1246 ha. 4. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, dopuszcza się dotychczasowy sposób u ytkowania terenu. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania. § 18. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Suchaniu.

Przewodnicząca Rady Ryszard Warszawski

7

8
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.2093

  rozstrzygnięcia nadzorcze Nr NK.4.4131.184.2011.SA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. stwierdzające nieważność załącznika Nr 4 pod nazwą ?Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno? do uchwały Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Świerzno z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Rybice, Sulikowo, Dąbrowa, Gostyń w gminie Świerzno w zakresie kolumny Nr 3.

 • DZ. URZ. 2012.68

  wyrok nr II SA/Gd 423/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz, Chrząstowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.1.1

  uchwała nr XXVIII/288/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych nr 2 i nr 5 Banie w gminie Banie.

 • DZ. URZ. 2010.82.1469

  uchwała nr XLII / 684 /2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 27/21, 27/22, cz. 27/25 położonych w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3511

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Malużyn, Śródborze, Ościsłowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

  uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1582

  uchwała nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1581

  uchwała nr XLIV/407/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r., w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1580

  uchwała nr XLIV/402/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1579

  uchwała nr XLIV/401/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.