Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1585

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-08-27
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 59 pozycja: 1585
Hasła:inkaso,podatki,opłata skarbowa

UCHWAŁA Nr XXXIII/349/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1414; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/36/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 7, poz. 126) zmienionej uchwałą Nr VI/53/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 516), uchwałą Nr XII/100/07 Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 113, poz. 1978) oraz uchwałą Nr XXVIII/312/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10, poz. 406) wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 otrzymuje brzmienie? ?Do poboru opłaty skarbowej wyznacza się inkasentów: 1) Annę Turnak ? punkt w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16, 2) Renatę Wojtowicz - punkt w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 Lutego 16?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Suchowiejko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1005

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.404

  uchwała nr XXIV/266/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.443

  aneks nr 2 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury i promocji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1013

  informacja Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1006

  uchwała nr XLV/487/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1584

  uchwała nr XX/175/09 z dnia 29 maja 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1583

  uchwała nr XL246/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sianów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1582

  uchwała nr XL/242/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującej obszar położony w obrębie geodezyjnym Skibno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1581

  uchwała nr XLIV/407/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r., w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - w obrębie ewidencyjnym Krzemlin gm. Pyrzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1580

  uchwała nr XLIV/402/09 z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/418/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.